Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-341

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Federaal beleid voor energie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
provinciebegroting
bezuinigingsbeleid
energiebeleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
19/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-341 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het energiebeleid tussen de federale overheid en de gewesten of gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor energie?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

1) Energieoverleg tussen de Staat en de Gewesten (ENOVER).

Het energieoverleg tussen de Staat en de Gewesten (ENOVER, in het Frans CONCERE) gebeurt op maandelijkse basis. Hierin zetelen zowel de kabinetten als de administraties bevoegd voor energie. Daarnaast zijn er verschillende ENOVER-werkgroepen die bepaalde onderwerpen, dossiers of projecten meer in detail behandelen.

De werkzaamheden van deze groepen bestaan uit :

– het coördineren van een Belgisch standpunt in Europese dossiers ;

– het omzetten van Europese richtlijnen ;

– het verdelen van taken en het bepalen van de samenstelling van de delegaties bij internationale organisaties ;

– het coördineren en samenstellen van gegevens (statistieken, balansen) over energie.

De ENOVER-werkgroepen die in het jaar 2014 het meest vergaderden, zijn :

– werkgroep ENOVER EU (Europese energiedossiers) ;

– werkgroep Energie-efficiëntie ;

– werkgroep Energiebalansen ;

– gemengde werkgroep ENOVER-Transport (alternatieve transportbrandstoffen).

Internationaal Energieagentschap (IEA).

De Belgische vertegenwoordiging bij het IEA gebeurt voornamelijk op federaal niveau voor wat betreft de Standing Groups en de Comités. De Gewesten worden wel op de hoogte gehouden via ENOVER.

Op het niveau van de IEA-werkgroepen (Working Parties) en de Implementing Agreements (IA) zijn de Gewesten wel betrokken.

In de werkgroepen wordt België gewoonlijk vertegenwoordigd door zowel nationale als gewestelijke experten. Voorbereiding en uitwisseling van informatie gebeurt via de ENOVER werkgroepen.

Deze werkgroepen zijn :

Working Party on Energy End-Use Technologies (EUWP) ;

Working Party on Renewable Energy Technologies (REWP) ;

Working Party on Energy Efficiency (EEWP).

Een Implementing Agreement (ook Multilateral Technology Initiative genoemd) is een internationaal samenwerkingsverband inzake energietechnologie waarbij de middelen gebundeld worden. Hieraan kunnen zowel overheden, universiteiten als ondernemingen deelnemen.

Aan de meeste Implementing Agreements (IA) nemen deel ofwel de Gewesten, ofwel de federale overheid, afhankelijk van de materie. Wat de IA Wind betreft wordt momenteel bekeken of de gGwesten interesse hebben om deel te nemen met de federale overheid die al lid is.

Project administratieve vereenvoudiging.

Op het vlak van vergunningsverlening werken de federale overheid en de Gewesten samen binnen het kader van het bijna operationele Vergunningscoördinerend en -faciliterend Comité. Dit orgaan heeft tot doel het afleveren van vergunningen voor grootschalige energieprojecten, en in het bijzonder deze die door de Europese Unie als projecten van algemeen belang worden bestempeld, te coördineren tussen alle betrokken overheden om zo de aflevering ervan te faciliteren en te versnellen. Dit orgaan zal operationeel zijn zodra het Brussels Hoofdstedelijk Parlement instemming heeft verleend aan het samenwerkingsakkoord.

2) Er zijn geen gevolgen gekend van deze besparingen op projecten op het vlak van energie waarbij de federale overheid betrokken is.

3) Tot op heden, zijn er geen projecten, waarbij de federale overheid betrokken is, gestopt omwille van besparingen op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen.

4) De besparingen bij de Gewesten en de Gemeenschappen hebben geen rechtstreekse impact op het federale energiebeleid.