Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-339

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid inzake energie

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
energiebeleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-339 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van het energiebeleid heeft de federale regering besparingen aangekondigd die rechtstreeks invloed hebben op de energiepolitiek van de Gewesten.

1) Welke projecten op het vlak van energie dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid voor het energiebeleid van de Gewesten ?

4) Zal de minister hierover overleg plegen met de collega's van de Gewesten en zo ja, wanneer ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

1) De gevolgen van de federale besparingen op de gewestelijke projecten zijn zeer beperkt.

De federale overheid stopt wel de financiering van enkele projecten waarvoor zij niet meer bevoegd is. Dit is het geval voor sommige Implementing Agreements (ook Multilateral Technology Initiatives genoemd) bij het Internationaal Energieagentschap (IEA). De gewestelijke overheden bekijken geval per geval of het betreffende project de moeite waard is om verder te worden gezet, en zo ja, nemen de financiering ten laste die tot dan toe federaal was.

2) Tot op heden werden de Implementing Agreements waar het federale niveau zich terugtrekt, overgenomen door de Gewesten.

3) Er zijn geen federale besparingen die een rechtstreekse impact hebben op het energiebeleid van de Gewesten.

4) Het energieoverleg tussen de Staat en de Gewesten (ENOVER, in het Frans : CONCERE) gebeurt op maandelijkse basis. Hierin zetelen zowel de beleidscellen als de administraties bevoegd voor Energie. Daarnaast zijn er verschillende ENOVER-werkgroepen die bepaalde onderwerpen of dossiers meer in detail behandelen.

Elke energiegerelateerde aangelegenheid waarbij zowel de Gewesten als de Staat betrokken zijn, kan besproken worden.