Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-334

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid voor de zelfstandigen en de middenstand

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
zelfstandig beroep

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
15/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-334 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van het beleid voor de zelfstandigen en de middenstand worden federale besparingen opgelegd die een invloed zullen hebben op het beleid van de Gewesten met betrekking tot de middenstand en de zelfstandigen.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale regering met betrekking tot de middenstand en de zelfstandigen voor het beleid ter zake van de gewestelijke overheden ?

Antwoord ontvangen op 15 januari 2015 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

1) Er bestaan geen bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de federale diensten die onder mijn bevoegdheid vallen, en de gefedereerde overheden.

2) Zie punt 1).

3) Voor bepaalde maatregelen die een besparing inhouden, streeft de federale regering naar meer samenwerking met de gefedereerde overheden.