Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-332

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid voor maatschappelijke integratie

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
sociale integratie

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
16/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-332 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het domein van de strijd voor de maatschappelijke integratie worden er besparingen aangekondigd die een invloed hebben op het beleid van de Gemeenschappen en Gewesten inzake maatschappelijke integratie.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid voor maatschappelijke integratie op het beleid ter zake van Gemeenschappen en Gewesten ?

4) Heeft de minister hierover al overlegd met de collega's van de Gewesten en Gemeenschappen en zo neen, zal er een dergelijk overleg plaatsvinden, en wanneer ?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2015 :

1) Op het vlak van maatschappelijke integratie zijn er momenteel geen samenwerkingsprojecten, zodus is deze vraag niet van toepassing.

2) Aangezien er geen samenwerkingsprojecten zijn, is ook deze vraag niet van toepassing.

3) Er werd geen invloed vastgesteld van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid van maatschappelijke integratie op het beleid ter zake van de Gemeenschappen en Gewesten.

4) Er heeft hierover tot dusver nog geen overleg plaatsgevonden met de collega’s van de Gewesten en Gemeenschappen.