Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-320

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid aangaande de digitale agenda

bezuinigingsbeleid
rijksbegroting
elektronische overheid
digitale cultuur

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-320 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van de digitale agenda zullen de besparingen invloed hebben en het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen negatief be´nvloeden.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid aangaande de digitale agenda op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen ?

4) Zal de minister aangaande zijn beleidskeuzes overleg plegen met de collega's van de Gemeenschappen en Gewesten en zo ja, wanneer zal dit overleg plaatsvinden ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

1) & 2) Zoals ik reeds aankondigde in mijn algemene beleidsnota van 20 november 2014 « zal de digitale agenda tot stand komen via consultatie en overleg, en uitmonden in een actieplan dat de digitale revolutie in ons land verder aanwakkert ». In dit stadium is het dus voorbarig om te peilen naar de gevolgen van de besparingsmaatregelen die de federale regering wil nemen en die invloed zouden kunnen hebben op samenwerkingsakkoorden met betrekking tot specifieke toekomstige projecten.

3) & 4) De antwoorden op deze vragen dienen worden opgevraagd bij de Gemeenschappen en Gewesten.