Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-319

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van het grotestedenbeleid

metropool
rijksbegroting
bezuinigingsbeleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
22/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-319 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verdergezet worden. Deze besparingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de gemeenten en voor het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen op tal van aspecten in verband met de grote steden.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het grotestedenbeleid voor het beleid van de verschillende Gewesten en Gemeenschappen ?

4) Werd er door de minister reeds overleg gepleegd met de collega's bevoegd binnen de Gewesten en Gemeenschappen aangaande deze besparingen en aangaande de gevolgen die dit meebrengt voor de Gewesten, de Gemeenschappen en de steden ?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) Geen.

2) In het kader van de zesde Staatshervorming werd via de bijzondere financieringswet reeds een aanzienlijk bedrag (74 % van de toelagen voor de stadscontracten) overgeheveld aan de Gewesten om de projecten die zich eerder op het domein van de gewestbevoegdheden voort te kunnen zetten. De besparingsmaatregelen van de regering hebben enkel betrekking op de projecten die zich binnen de federale bevoegdheden situeren.

3) Geen.

4) Neen.