Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-318

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Gemeenschappen en Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van binnenlandse zaken en veiligheid

bezuinigingsbeleid
rijksbegroting
openbare veiligheid
binnenlands beleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-318 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verdergezet worden. Deze besparingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de gemeenten en voor het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen op tal van aspecten in verband met het binnenlands bestuur en met de veiligheid.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid aangaande binnenlandse zaken en veiligheidsbeleid voor het beleid van de verschillende Gewesten en Gemeenschappen ?

4) Werd er door de minister reeds overleg gepleegd met de collega's bevoegd binnen de Gewesten en Gemeenschappen aangaande deze besparingen en aangaande de gevolgen die dit meebrengt voor de Gewesten, de Gemeenschappen en de gemeenten ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

Ik dien te verduidelijken dat er niet wordt bespaard op de middelen toegekend aan de gemeenten en provincies in het kader van het criminaliteitspreventiebeleid.

De begrotingsmiddelen betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en de middelen betreffende de voormalige veiligheidscontracten zijn niet verminderd. De middelen toegekend in 2014 blijven dus onveranderd voor 2015.