Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-315

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het economisch beleid

bezuinigingsbeleid
rijksbegroting
economisch beleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
27/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-315 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verdergezet worden. Ook op het vlak van het economisch beleid werden door de federale regering maatregelen genomen die invloed uitoefenen op het beleid dat de Gewesten ter zake voeren.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet ?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het economisch beleid voor het economisch ondersteuningsbeleid van de Gewesten ?

4) Zal de minister aangaande deze beleidskeuzes overleg plegen met de collega's van de Gewesten en zo ja, wanneer zal dit overleg dan plaatsvinden ?

Antwoord ontvangen op 27 januari 2015 :

De samenwerkingsakkoorden die kunnen worden beïnvloed door de besparingen, hebben betrekking op het energiebeleid.

Ik moet u derhalve verwijzen naar mijn bevoegde collega, aan wie u een gelijkaardige vraag hebt gesteld.