Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-313

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Federaal beleid aangaande werk en tewerkstelling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

bezuinigingsbeleid
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
6/12/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-313 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze worden voortgezet. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet kunnen worden voortgezet.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het tewerkstellingsbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten en hogescholen ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet ?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid aangaande werk en tewerkstelling van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2018 :

1) Specifiek voor de bevoegdheid arbeidsmarkt en werkgelegenheidsbeleid is er op dit ogenblik eigenlijk geen enkel samenwerkingsakkoord meer lopende tussen de Gewesten en Gemeenschappen enerzijds, en de federale staat anderzijds. Het samenwerkingsakkoord van november 2013 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van de werklozen liep formeel ten einde eind december 2014. In praktijk wordt dit samenwerkingsakkoord echter verder toegepast, in afwachting van een nieuw samenwerkingsakkoord dat zal afgesloten worden in het kader van de uitvoering van de zesde Staatshervorming (overdracht bevoegdheid inzake passieve en actieve beschikbaarheid van werklozen aan de gewesten, maar binnen een federaal normatief kader).

2) Samenwerkingsakkoord tussen de Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) en de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De besparingen van de Gewesten en de Gemeenschappen hebben hierop geen invloed gehad.

3) Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De besparingen van de Gewesten en de Gemeenschappen hebben hierop geen invloed gehad.

4) Gelet op punt 1), is er dus op de samenwerkingsakkoorden geen invloed van besparingsmaatregelen bij de Gewesten en Gemeenschappen.