Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-310

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Gewesten - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het beleid aangaande consumentenbescherming

bezuinigingsbeleid
rijksbegroting
bescherming van de consument

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
19/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-310 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze worden voortgezet. Ook op het vlak van de consumentenbescherming zullen de besparingen van de federale overheid gevolgen hebben voor het beleid van de Gewesten.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen gestopt te worden ?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het beleid aangaande consumentenbescherming voor het beleid van de Gewesten ?

4) Heeft de minister reeds overleg gepleegd met de collega's van de Gewesten aangaande deze besparingen en zo neen, wanneer zal de minister dit overleg plannen ?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

1), 2), 3), & 4) Consumentenbescherming betreft een federale aangelegenheid die niet het voorwerp uitmaakt van een bevoegdheidsoverdracht naar de Gemeenschappen of de Gewesten.

Geen enkel samenwerkingsproject of samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gemeenschappen of de Gewesten is voor wat dit domein betreft afgesloten. De budgettaire besparingsmaatregelen hebben hier dus geen impact.