Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2355

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 18 februari 2019

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers

industrieel krediet
krediet
kleine en middelgrote onderneming
kredietinstelling
rente
Financial Services and Markets Authority

Chronologie

18/2/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2019 )
8/4/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2354

Vraag nr. 6-2355 d.d. 18 februari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds kort richten Scandinavische kredietverstrekkers zich tot kleine ondernemers voor woekerleningen. In Nederland regent het klachten tegen verschillende firma's die deze woekerleningen aanbieden aan kleine ondernemers. Ook in ons land kwamen deze kredietverstrekkers onder vuur te liggen door de flitskredieten die zij aanbieden aan particulieren tegen woekerrentes. De leningen worden aangeboden zonder deugdelijke controle van bedrijfsplannen of cijfers. Het betreft de uit Zweden afkomstige Yeaz en het Finse OPR en Ferratum die miljoenen euro's uitlenen aan kleine ondernemers die door gebrek aan onderpand niet bij de reguliere banken terecht kunnen. Een lening bij Ferratums label B2Businesslening kost gemiddeld 38 % per jaar. Bij OPR Bedrijfskrediet kost de meest gunstige lening 30 % rente per jaar, de minst gunstige kost 200 % rente. Bij Yeaz schommelen de rentes tussen de 18% en 57 % per jaar. De Nederlandse minister van Financiën, Hoekstra bevestigde alvast het fenomeen in zijn antwoord op vragen van diverse Nederlandse parlementsleden.

Het hoeft geen betoog dat rentes die oplopen tot 30, 50 en zelfs 200 % op jaarbasis wurgkredieten zijn die het voorbestaan van deze kmo's bedreigen.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten. De Gewesten zijn bevoegd voor onder meer de steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid en buitenlandse handel alsook het economisch beleid. De regelgeving wat betreft kredieten en toezicht op banken en kredietinstellingen is federaal (en Europees).

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1) Hoe reageert u op de berichten dat (alvast in Nederland) Scandinavische kredietverstrekkers zonder deugdelijke controle van bedrijfsplannen of cijfers in toenemende mate woekerleningen verstrekken aan kleine ondernemers, die nergens anders terecht kunnen voor het verkrijgen van (aanvullend) krediet ? Heeft u weet of heeft u reeds klachten ontvangen van ondernemers ? Is ook in ons land sprake van woekerleningen aan kleine ondernemers ? Kan u uitvoering het eventueel aantal klachten toelichten ?

2) Kunt u preciseren of er in ons land voor (kleine) ondernemers géén maximum rentepercentage voor leningen geldt, in tegenstelling tot de maximum rentepercentages (jaarlijks kostenpercentage) voor leningen aan consumenten en particulieren ?

3) Meent u dat er zonodig wettelijk moet worden ingegrepen wat betreft de kredietverlening aan kleine ondernemers waarbij de wenselijkheid van een renteplafond wordt onderzocht ?

4) Bent u bereid om dit nader te laten onderzoeken door het FSMA of andere bevoegde diensten en na te gaan of de praktijken die in Nederland plaatsvinden zich ook bij ons dreigen voor te doen ? Zo ja, kan u de timing preciseren ? Zo neen, waarom niet en wat gaat u dan wel doen ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

Ik deel u mee dat het antwoord op deze vraag tot de bevoegdheden van Alexander de Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, en van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, behoort.