Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-235

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister bevoegd voor het overheidsbedrijf b-post en met de Gemeenschappen

postdienst
taalgebruik

Chronologie

26/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 )
29/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-235 d.d. 26 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De taalwetgeving is van openbare orde. Niettegenstaande deze wettelijke realiteit moeten we vaststellen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er niet in slaagt om de taalwetgeving correct te laten toepassen. De vicegouverneur van Brussel is een federale ambtenaar die de opdracht heeft toezicht uit te oefenen op de naleving van de taalwetgeving binnen het Hoofdstedelijk Gewest. Ook binnen de federale overheidsbedrijven moeten we vaststellen dat de taalwetgeving niet nageleefd wordt. De naleving van de taalwetgeving is echter essentieel om een goed samenleven van de verschillende Gemeenschappen en Gewesten in ons land mogelijk te maken. Voor de twee grote Gemeenschappen, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, is het bovendien essentieel dat binnen de hoofdstad Brussel alle leden van deze twee institutionele Gemeenschappen terechtkunnen in beide landstalen. De dienstverlening van de overheid, of het nu federale, gewestelijke of gemeentelijke dienstverlening betreft, dient in Brussel steeds tweetalig te zijn.

We stellen in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad vast dat het overheidsbedrijf bpost er helemaal geen moeite meer doet om de dienstverlening in de twee landstalen te verzekeren. Niettegenstaande tal van vaststellingen van overtredingen merken we geen enkele verandering ten goede in de dienstverlening van dit overheidsbedrijf. De Brusselse Hoofdstedelijke regering noch de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie slagen erin om de taalwetgeving te laten naleven.

Aangaande de taalwetgeving hebben zowel de Gewesten en Gemeenschappen als de federale overheid een rol te spelen. Maar zeker op het vlak van de naleving door de federale overheid, rechtstreeks door haar administratie, maar eveneens door haar overheidsbedrijven, dient de federale regering maatregelen te nemen. De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is bevoegd voor de naleving van de taalwetgeving.

1) Heeft de vice-eersteminister weet van schendingen van de taalwetgeving door bpost ?

2) Welke maatregelen zal hij nemen om deze schendingen ongedaan te maken ?

3) Bpost maakt steeds meer gebruik van privťwinkels om haar producten aan te bieden of haar dienstverlening te verzekeren. Bpost doet echter geen enkele moeite om ervoor te zorgen dat die privťwinkels en eigenaars ook correct tweetalig zijn. Daarmee schenden de federale overheid en bpost de taalwetgeving en brengen ze het harmonisch samenleven van de Gemeenschappen in ons land in gevaar. De federale overheid heeft de mogelijkheid om rechtstreeks of onrechtstreeks in te grijpen. Zal de vice-eersteminister van deze grondwettelijke bevoegdheid gebruikmaken om de taalwetgeving te laten naleven ?

4) Hoe zal hij zijn bevoegdheid gebruiken om de taalwetgeving efficiŽnt te laten toepassen ?

5) Is hij het met me eens dat de naleving een prioritaire aanpak van hem vereist ?

6) Zal hij overleg plegen met zijn collega bevoegd voor het overheidsbedrijf bpost om de naleving van de taalwetgeving af te dwingen ?

7) Zal hij overleg plegen met de Gemeenschappen over deze essentiŽle zaak ?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

Iedere minister is bevoegd voor de toepassing van de taalwetgeving in zijn domein.

Ik vestig de aandacht van het geachte lid op het feit dat mijn collega de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post bevoegd is voor b-post. Ik heb de vraag dan ook aan hem overgezonden.