Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-234

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Vliegtuigen - Geluidshinder en schadelijke uitstoot - Impact op de gezondheid - Actieplan - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Besprekingen op Europees en internationaal terrein

vliegtuig
lawaai
akoestische vervuiling
luchtverontreiniging

Chronologie

26/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 )
9/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-234 d.d. 26 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister is bevoegd voor de vliegbewegingen van en naar de luchthaven van Zaventem. De Gewesten zijn bevoegd voor de geluidshinder en voor het leefmilieu, en de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de volksgezondheid. Vliegtuigen zijn nog steeds enorm lawaaierig en stoten schadelijke gassen en stoffen uit. Dit alles komt de omwonenden rond de luchthaven niet bepaald ten goede, integendeel.

De minister beschouwt het als een belangrijke uitdaging om met de Gemeenschappen samen te werken en een actieplan op te stellen om de luchtvaartindustrie te verplichten te investeren in meer geluidsarme toestellen met veel minder schadelijke uitstoot. Het zou goed zijn indien de minister op dit terrein een co÷rdinerende rol zou opnemen en binnen de Europese Unie, en binnen andere internationale organen, een voortrekkersrol zou spelen.

1) Zal de minister over deze problematiek overleg plegen met de Gewesten om te komen tot een actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen ?

2) Zal de minister, samen met de Gewesten, een actieplan opstellen om dit dan te bespreken op Europees en internationaal niveau ?

3) Is de minister zich bewust van de enorme impact van dit lawaai en van deze schadelijke uitstoot op de gezondheid van de omwonenden ?

4) Zal de minister op dit vlak contact opnemen met de collega's van de Gemeenschappen die bevoegd zijn voor volksgezondheid en met de minister van Volksgezondheid binnen de federale regering ?

5) Is de minister bereid een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen deze vervuilende en lawaaierige toestellen ?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2015 :

1) Over het algemeen zullen wij werken in een geest van samenwerking, overleg en transparantie met alle bij lawaaihinder door vliegtuigen betrokken actoren (Gewesten, gemeenten, omwonenden, economische actoren, Belgocontrol). Dit onderwerp zal dus worden aangesneden bij de overlegvergaderingen die met de Gewesten worden opgestart.

2) In het raam van de dialoog met de Europese instanties die met deze aangelegenheden zijn belast, zullen we aandacht hebben voor deze problematiek inzake de beperking van vliegtuiglawaai.

3) De mogelijke effecten die de lawaaihinder op de gezondheid van de omwonenden zullen zeker een van de elementen zijn die bij de opmaak van een evenwichtig en duurzaam plan in aanmerking worden genomen.

4) Aansluitend bij het antwoord op vraag 1) en naargelang van de geselecteerde oplossingen, kunnen er samenwerkingen worden opgestart met de federale en communautaire instanties die verantwoordelijk zijn voor de Volksgezondheid.

5) Deze vraag ressorteert niet rechtstreeks onder mijn bevoegdheid, maar ik zal de verschillende internationale instanties voor deze problematiek sensibiliseren.