Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2296

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 25 januari 2019

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken

betrekking tussen overheid en burger
openbaarheid van het bestuur
elektronische overheid
elektronisch document management
gegevensverwerking
vernieuwing
digitale cultuur
toepassing van informatica
toegepaste informatica
nieuwe technologie
blockchain

Chronologie

25/1/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019)
3/2/2019Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2295

Vraag nr. 6-2296 d.d. 25 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen nrs. 6 1599 tot en met 6 1616 en het algemene antwoord dat ik eerder mocht ontvangen. Gezien we een jaar verder zijn en diverse landen al concrete projecten uitrollen informeer ik even naar een stand van zaken van de diverse eerder opgelijste projecten.

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen.

In Nederland is men al volop er aan de slag. Voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketten (FAVV) bijvoorbeeld, kan blockchain de traceerbaarheid van voedsel drastisch vereenvoudigen. Het kan de certificering van transacties en administraties betreffende documenten eveneens drastisch vereenvoudigen wat resulteert in minder administratieve lasten en een verlaging van de kostprijs.

Om vast te stellen welke mogelijkheden blockchain biedt voor de Nederlandse overheid zijn er pilots georganiseerd. Via user cases wordt duidelijk met welke technologische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke vraagstukken overheidsorganisaties te maken krijgen in de komende jaren.

De verwachting is dat de technologie van blockchain een enorme impact zal hebben op onze economie, handel en de overheid. Deze technologie maakt het mogelijk om fraude, corruptie en fouten op te sporen en de kosten van papieren processen terug te dringen. Blockchain heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen.

Niet eens zozeer de techniek van de blockchain, maar vooral de andere manier van kijken naar vraagstukken, biedt veel innovatiekansen voor de overheid. Blockchain kan samen met andere technologische ontwikkelingen (zoals artificial intelligence) een aanjager zijn voor meer en betere (ICT )innovatie binnen de overheid. Blockchain is een welkome aanvulling op bestaande processen en levert een totaal ander (sneller, efficiënter, betrouwbaarder) proces op.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw en geboorteregelingen, enzovoort. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Hoeveel middelen worden door de federale overheid beschikbaar gesteld voor onderzoek naar blockchaintechnologie? Welke departementen leveren hieraan een bijdrage? Kan u dit zeer concreet invullen vanuit uw bevoegdheden ?

2) Ik verwijs naar uw eerder antwoord(en) en had graag vernomen welke vooruitgang werd geboekt inzake blockchain projecten wat betreft :

- het domein "digitale agenda";

- het domein ontwikkelingssamenwerking;

- het FAVV;

- het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie;

- de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie;

- het domein Defensie;

- het domein pensioenen.

Graag had ik voor deze domeinen een concrete voortgangsrapportage gehad en een overzicht van de concrete projecten en hun uitrol.

3) Kan u meedelen of er binnen uw respectieve bevoegdheidsdomeinen nieuwe projecten werden opgezet? Zo ja, kan u deze concreet toelichten en een stand van zaken geven?

4) Kan elke pilot duidelijk worden meegedeeld? Tegen wanneer worden er concrete resultaten verwacht Welke rol speelt de privésector in deze pilots?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2019 :

1) Op dit ogenblik heb ik enkel kennis van onderzoeken naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van blockchaintechnologie en beschik ik niet over een volledig overzicht van alle middelen die de federale overheid beschikbaar stelt voor onderzoek naar blockchaintechnologie.

2) Binnen het domein Digitale Agenda, meer bepaald federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), directoraat-generaal Digitale Transformatie (DG DT), worden de ontwikkelingen met betrekking tot blockchain technologie vandaag opgevolgd. De DG DT onderhoudt contacten met diverse actoren en houdt de vinger aan de pols. Binnen DG DT werd eveneens een innovatie-lab opgestart rond het gebruik van blockchain technologie voor de validatie van de identiteit van buitenlanders die toegang wensen tot Belgische onlinediensten. Dit Lab wordt vandaag afgerond, de resultaten ervan zijn nog niet bekend.

3) Binnen het specifieke domein Digitale Agenda zijn op dit ogenblik geen nieuwe projecten gedefinieerd. Het is niet makkelijk om op federaal niveau nieuwe use-cases te vinden waarvoor deze technologie een toegevoegde waarde zou hebben ; DG DT focust zich eerder op die processen die nog gedigitaliseerd moeten worden en waarvoor blockchain – maar ook andere technologieën – een opportuniteit zouden kunnen bieden.

4) Zie voorgaande.