Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2268

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking

Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies

armoede
sociaal achtergestelde groep
domicilie
verblijfplaats
OCMW
sociale uitkering
ziekteverzekering

Chronologie

24/1/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019)
23/5/2019Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1319

Vraag nr. 6-2268 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) zijn een Vlaamse bevoegdheid maar de ziekte-uitkering is een federale bevoegdheid.

Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden een referentieadres toekennen aan mensen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Een referentieadres is noodzakelijk om bepaalde uitkeringen te ontvangen. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat mensen die een ziekte-uitkering ontvangen van de mutualiteit geen referentieadres krijgen van het OCMW omdat hun inkomen te hoog is. Aangezien een referentieadres noodzakelijk is om een uitkering te krijgen, dreigen deze mensen veelal hun uitkering te verliezen. In de praktijk moet de mutualiteit de uitkering eerst stopzetten om recht te hebben op een referentie adres, om dan de uitkering te kunnen terugbetalen. In tussentijd betaalt het OCMW voorschotten op de uitkering die de mutualiteit dan moet terugbetalen. Bovendien kan het verder uitbetalen van een uitkering aan mensen zonder een domicilieadres enkel per uitzondering mits ze kunnen aantonen dat ze nog in België verblijven.

Door deze kafkaiaanse toestand dreigen kwetsbare mensen nog meer in de problemen te komen. Bovendien zijn niet alle OCMW's vertrouwd met de wetgeving omtrent de toekenning van een referentieadres want niet alle dossier worden gelijk behandeld.

Ik had graag de volgende vragen gesteld aan de geachte minister :

1) In welke mate kan iemand een referentieadres geweigerd worden / verliezen als men een (ziekte)uitkering ontvangt ?

2) Staat in de regelgeving een maximumbedrag aan bestaansmiddelen voorgeschreven dat, indien dit wordt overschreden, tot verlies van het referentieadres zou leiden ? Wat zegt de wetgeving hierover ?

3) In welke mate zijn de OCMW's op de hoogte van deze wetgeving ? Zal ze initiatieven nemen om de toekenning van een referentieadres voor mensen met een ziekte-uitkering vlotter te laten verlopen ? Zal ze maatregelen nemen om deze wetgeving beter bekend te maken bij de OCMW's ?