Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2240

van Véronique Waroux (cdH) d.d. 15 januari 2019

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn

asielzoeker
politiek asiel
asielrecht
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
sociale integratie
sociale voorzieningen
administratieve procedure

Chronologie

15/1/2019Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019)
23/5/2019Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1362

Vraag nr. 6-2240 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Voor de sterke stijging van het aantal asielaanvragen, bedroeg de gemiddelde behandelingstermijn 3 tot 6 maanden. Vandaag lopen de behandelingstermijnen van een dossier bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) sterk uiteen. In sommige gevallen roept het CGVS een aansielaanvrager al na enkele weken voor gehoor op. Vaak kan het echter maanden duren, zelfs meer dan 10 maanden, vooraleer er een oproeping voor gehoor volgt.

Begin 2016 waren er bij de CGVS 11.305 dossiers. Door de toevloed aan aanvragen in 2015 is de werklast fors verhoogd, eind 2016 waren er 14.815 dossiers.

Het aantal dossiers dat door het CGVSwordt behandeld is met meer dan 30% gestegen. De onzekere toestand en de verlenging van de behandelingstermijnen geeft aanleiding tot spanningen. Het is dus belangrijk dat de beslissing binnen een zo kort mogelijke termijn wordt genomen en dat een grondig onderzoek van de aanvraag wordt gegarandeerd.

De verlengde asielprocedure moet benut worden voor de individuele begeleiding (geïndividualiseerd traject) van de asielaanvrager, ter voorbereiding van de integratie in ons land. De financiering van deze maatregelen en van de operationele middelen moet een prioriteit zijn.

- Wat is de gemiddelde behandelingstermijn voor een asielaanvraag?

- Wat is de gemiddelde duur van een verblijf in een opvangcentrum?

- Welke maatregelen worden in de opvangcentra genomen om de integratie van een asielaanvrager in ons land voor te bereiden? Ik denk in het bijzonder aan taalopleiding en beroepsopleiding.

- Is er samenwerking tussen de opvangcentra en de gewestelijke integratiecentra?