Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2207

van GŁler Turan (sp.a) d.d. 15 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten

uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
buitengrens van de EU
grenscontrole
beroep in het douanewezen

Chronologie

15/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
5/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1788

Vraag nr. 6-2207 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Controles aan de buitengrenzen en de organisatie van de douane zijn een federale bevoegdheid. Daar de douanes gestationeerd moeten worden in de gewesten, en economisch beleid en internationale akkoorden gewestelijke bevoegdheden zijn, moeten beide overheden de handen ineen slaan om een zo efficiŽnt mogelijke dienstverlening aan de grenzen uit te werken. Vooral aan de havens en bij de controle van import van goederen is dit van cruciaal belang.

Ondanks de Britse beslissing om zich terug te trekken uit de Europese eengemaakte markt en de douane-unie, staat de Britse regering momenteel open voor een transitieregeling, een overgangsperiode van ongeveer twee jaar, die ingaat op 29 maart 2019.

Omdat het nog niet zeker is of alles tot minstens 2021 bij het oude zal blijven, moet er toch over nagedacht zijn hoeveel de naderende brexit aan bijkomende capaciteit vereist van het aantal douaniers om de nieuwe buitengrens met het Verenigd Koninkrijk (VK) te bewaken.

Het is immers niet verstandig nog langer te wachten met een beslissing, aangezien extra douaniers ook moeten worden opgeleid en getraind.

Mijn vragen aan de geachte minister†:

1) Hoeveel mensen werken momenteel bij de douane en op welke diensten zijn ze actief†?

2) Is er nagedacht over hoeveel extra douaniers nodig zullen zijn na de brexit†? Zo ja, kan de geachte minister een cijfer geven†? Zo neen, wanneer zou hij hieromtrent een beter zicht hebben of een beslissing nemen†?

3) Hoeveel geld gaan de nieuwe douaniers kosten†?

4) Is er al een aanzet tot het publiceren van de vacatures†?

5) Het VK is ťťn van de grootste handelspartners van BelgiŽ. Kan de geachte minister ons toelichten waar het extra douanepersoneel vooral nodig zal zijn om de goederenexport en -import naar het Verenigd Koninkrijk te controleren†?

6) In de aanloop naar de brexit zullen er naast meer persoonscontroles ook dierenkeuringen moeten gebeuren, waarvoor straks ook extra mensen (bijvoorbeeld dierenartsen) nodig zullen zijn. Kan de geachte minister ons cijfers meegeven over het aantal extra mensen dat zal worden aangeworven voor de controle op keuringen van dieren†?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2019 :

1) De algemene administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) telt 3 095 personeelsleden. Volgende tabel geeft de verdeling weer volgens regio en dienst :

Regio

Antwerpen

Brussel

Gent

Hasselt

Leuven

Liège

Mons

Operationele diensten

569

133

343

194

383

324

243

Onderzoek en Opsporing

69

16

40

14

12

34

18

Diensten van de regiomanager

49

12

4

3

5

7

11

Totaal regio's

687

161

387

211

400

365

272

Centrale Adminstratie

612

Totaal AAD&A

3 095

2) De algemene administratie van de Douane & Accijnzen heeft een impactanalyse gemaakt van de gevolgen van de Brexit op haar eigen organisatie. Deze analyse toont aan dat 386 extra douaniers noodzakelijk zijn om de Brexit op te vangen. De Ministerraad van 18 januari 2019 heeft hiervoor ook haar goedkeuring gegeven.

3) De personeelskost van deze 386 VTE’s wordt geraamd op 15 513 000 euro. Deze kost wordt voor een aanzienlijk deel gedragen door de bestaande werkingsmiddelen van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën.

4) Ja, de eerste vacatures zijn reeds midden vorig jaar gepubliceerd. Nieuwe publicaties verschijnen regelmatig.

5) In haar impactanalyse heeft de algemene administratie van de Douane & Accijnzen de volgende punten geïdentificeerd die mogelijk zwaar geïmpacteerd worden door de Brexit :

– toegenomen toezicht- en bewakingsactiviteiten aan de buitengrenzen (havens en luchthavens), met dien verstande dat de luchthaven van Deurne het zwaarst is getroffen. De luchthaven van Deurne ziet haar vluchten op derde landen op jaarbasis stijgen van nagenoeg onbestaande naar 908.

Daarnaast is het stijgend aantal toezicht- en bewakingsactiviteiten op de Noordzee en de Noordzeekust een evidentie door de geografische ligging en de aanwezigheid van ferrydiensten (Zeebrugge en Oostende) ;

– stijgend aantal fysieke goederencontroles in vooral de haven van Antwerpen en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem. Hierbij dient ook vermeld te worden dat er een stijgend aantal fysieke goederencontroles verwacht wordt op het gehele Belgische grondgebied door het bestaan van vereenvoudigde douaneprocedures – goederen kunnen immers aangegeven worden voor in- of uitvoer op het douanekantoor bevoegd over het gebied waar een bedrijf gevestigd is, waardoor de douanekantoren bevoegd over grote mainports of luchthavens ontlast worden.

6) De controles inzake dierenkeuringen worden niet uitgevoerd door de algemene administratie van de Douane & Accijnzen, maar door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De noodzaak aan bijkomende dierenartsen dient dan ook door het FAVV worden ingeschat.