Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-208

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 november 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Energiekosten en energieprijs - Stijging - Invloed van de politiek van de Gewesten - Overleg - Belangen van de consument - Bescherming

bescherming van de consument
elektrische energie
energieprijs

Chronologie

4/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
5/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-208 d.d. 4 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bekend dat de elektriciteitssector de prijs van elektriciteit vanaf 1 januari 2015 fors wil verhogen. De vorige federale regering heeft de elektriciteit steeds onder controle gehouden en voor het eerst een beleid gevoerd in het voordeel van de consument. Daartoe werd voor het eerst tegen de belangen van Electrabel ingegaan. Dit was een moedig gevecht in het voordeel van de consument.

Een deel van de verhoging van de elektriciteitsprijs is het gevolg van het steunbeleid van de Gewesten, en meer in het bijzonder van de subsidiëring van zonnepanelen in het Vlaams Gewest.

1) Heeft de minister al overleg gepleegd met de Gewesten en meer in het bijzonder met de bevoegde Vlaamse minister ?

2) Wordt ook in de andere Gewesten een forse stijging van de energieprijs verwacht of is daar geen reden om de prijs zo fors te laten stijgen ?

3) Zal de minister de belangen van de consument verdedigen en met Electrabel een gelijkaardige strijd aangaan als de vorige federale regering, en in het bijzonder de vorige ministers van Consumentenzaken en Energie? Zal ze bijgevolg de prijsverhoging niet toestaan?

4) Hoe zal de minister ervoor zorgen dat elektriciteit betaalbaar blijft voor iedereen in ons land ? Elektriciteit is immers géén luxeproduct en moet dus toegankelijk blijven voor iedereen.

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

Allereerst wil ik duidelijk maken dat er waarschijnlijk geen “significante toename” van de elektriciteitsprijzen zal zijn op 1 januari 2015.

In zijn vragen, verwijst het geachte lid naar de nieuwe distributietarieven die zullen worden bepaald vanaf 1 januari eerstkomende, op het gewestelijke niveau, door de gewestelijke regulatoren. Per definitie worden deze distributietarieven gereguleerd en liggen ze dus buiten de bevoegdheid van de federale minister van Energie. Voor zover ik weet, kunnen we geen sterke stijgingen verwachten, in geen enkele van de drie gewesten. Bovendien vertegenwoordigt de distributiekost slechts een gedeelte van de uiteindelijke prijs voor de verbruiker. De overige componenten van de prijs zullen relatief stabiel blijven.

1) Er is hierover geen eigenlijk overleg voorzien met de gewestelijke ministers van Energie. Zoals voorzien in het huidig regeerakkoord, zal ik in de komende maanden werken met de verschillende actoren en belanghebbenden van de energiemarkt (waaronder uiteraard de gewesten) aan het ontwerp van Energiepact, waarin onder andere de kwesties die verband houden met de energieprijzen zullen worden behandeld (met inbegrip van de federale en gewestelijke heffingen, bestemd voor de financiering van het steunbeleid voor groene energie), met het doel om betaalbare prijzen voor elektriciteit en gas te handhaven voor alle consumenten, waaronder de meest kwetsbare onder hen.

2) De nieuwe distributietarieven die van kracht zullen zijn in elk gewest vanaf 1 januari volgend jaar zijn nog niet bekend. Alles wijst erop dat ze in overeenstemming zullen zijn met de bestaande tarieven.

3) Het nastreven van meer transparante, meer concurrerende en aantrekkelijkere prijzen voor alle consumenten, residentiële als zakelijke, blijft een van mijn prioriteiten. Er is geen reden om dit doel te kristalliseren als de bestrijding van een maatschappij in het bijzonder.

4) Zoals verwacht in dit regeerakkoord, zal de overheid de voorwaarden voor een daadwerkelijke mededinging versterken om een neerwaartse druk uit te oefenen op de prijzen en een energie-standaard op te stellen, zoveel mogelijk in samenwerking met de federale entiteiten. Deze norm is bedoeld om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van de energiekosten niet hoger zullen zijn in België dan in de buurlanden, om zo de concurrentiekracht van onze bedrijven en de koopkracht van de gezinnen in stand te houden. De federale bijdrage voor elektriciteit en gas zal naar beneden worden bijgesteld. Het Kyotofonds dat niet meer werd gespijsd sinds medio 2012 wordt opgeheven. De andere fondsen zullen worden geëvalueerd.