Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-207

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 november 2014

aan de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Nationale Loterij - Subsidiering- en sponsoringbeleid - Gewesten en Gemeenschappen - Bevoegdheden - Invloed en inmenging van de federale overheid - Overleg met de deelgebieden - Cijfers en bedragen

Nationale Loterij
beschermheerschap
verhouding land-regio
mecenaat
economische steun

Chronologie

4/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
9/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-207 d.d. 4 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds vele jaren zorgt de Nationale Loterij voor een parallelle subsidiŽring op het terrein van de Gewesten en Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn uiteraard exclusief bevoegd voor het culturele beleid. Het is zeer storend dat een federale instelling, zonder overleg en zonder dat ze zich bij de logica van de beleidskeuzes van de Gemeenschappen aansluit, een illegale en parallelle politiek ontwikkelt en eigen beleidskeuzes maakt op de bevoegdheidsdomeinen van de deelgebieden.

De federale minister tot wie ik mijn vraag richt is bevoegd voor de Nationale Loterij. Hij moet dus beseffen dat het in het kader van een correcte uitvoering van de voorbije zes staatshervormingen hoog tijd wordt dat de Nationale Loterij zich aansluit bij de beleidskeuzes van de Gemeenschappen en Gewesten en de middelen volledig naar deze deelgebieden overhevelt.

De minister weet dat dit slechts zeer gedeeltelijk gebeurt en dat de Nationale Loterij rechtstreeks een parallel circuit uitbouwt via subsidies en sponsoring.

1) Zal de minister een overleg met de Gewesten en Gemeenschappen organiseren zodat de dubbele, illegale en parallelle subsidiŽring en sponsoring stopt en de Gewesten en Gemeenschappen exclusief en zonder federale inmenging hun bevoegdheden kunnen uitoefenen ?

2) Wat zal hij doen om de Grondwet, de bijzondere wetten en de wetten te doen naleven en bijgevolg om de vrijheid van de Nationale Loterij aan banden te leggen ?

3) Wenst de federale regering op een correcte wijze met de deelgebieden samen te werken en zich dus niet te mengen in hun exclusieve bevoegdheden ?

4) Kan de minister de exacte bedragen geven die de Nationale Loterij in de jaren 2013 en 2014 in de vorm van subsidies en sponsoring heeft uitgekeerd ?

5) Welke exacte bedragen werden als subsidie en sponsoring uitgekeerd op bevoegdheidsdomeinen van de Gemeenschappen en Gewesten, zoals onder andere cultuur, sport, jeugd, media, welzijn, onderwijs, leefmilieu, economie, enz.?

Antwoord ontvangen op 9 december 2014 :

De luiken 1 tot 3 van de vraag vereisen het volgende antwoord:

Ik zal mij conformeren aan de bepalingen van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, die de nadere regels bepaalt voor de verdeling en de bestemming van de subsidies van de Nationale Loterij. Ter verduidelijking: overeenkomstig deze wettelijke bepalingen:

1° stelt de Koning elk jaar, op voorstel van de Voogdijminister van de Nationale Loterij en bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, het plan vast voor de verdeling van de subsidies;

2° zorgt de Voogdijminister van de Nationale Loterij, conform het verdeelplan, voor de bestemming van de subsidies.

Overigens zal ik er nog aan toevoegen dat het Subsidiecomité, dat werd opgericht overeenkomstig het beheerscontract dat op 20 juli 2010 werd afgesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, goedgekeurd werd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 (Cf. Belgisch Staatsblad van 20september 2010), en gewijzigd door een eerste aanhangsel van 29 november 2013 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 december 2013 (Cf. Belgisch Staatsblad van 20 december 2013), samengesteld is uit negen leden waaronder een vertegenwoordiger (de voorzitter) van de Vlaamse Strategische Adviesraad Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en een vertegenwoordiger (de directeur-generaal) van het Directoraat-generaal Cultuur van het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap.

De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap getuigt van de bereidheid van de federale regering om, via hun adviezen, te luisteren naar de belangen en de desiderata van de twee betrokken deelstaten.

De luiken 4 en 5 van de vraag vereisen het volgende antwoord:

Op het vlak van de sponsoring heeft de Nationale Loterij inderdaad in 2013 en 2014 financiële steun verleend aan diverse organisaties in ruil voor commerciële tegenprestaties. In dat verband heeft de Nationale Loterij mij verduidelijkt dat de contracten die ze met diverse organisaties heeft afgesloten een vertrouwelijkheidsclausule bevatten waaraan de contracterende partijen zich geenszins mogen onttrekken en die dus elke publicatie van informatie zoals deze verbiedt die door het geachte lid worden gevraagd.

Wat de subsidies betreft, verwijs ik het geachte lid naar de jaarlijkse winstverdelingsplannen van de Nationale Loterij die, na vastlegging in de ministerraad, gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad, namelijk:

De tabellen die het geachte lid hierbij vindt, geven een overzicht van de reeds uitbetaalde bedragen ten laste van de verdelingsplannen van de subsidies voor de respectieve dienstjaren 2013 en 2014 (toestand op 14 november 2014).

Gezien het louter documentaire karakter ervan worden de tabellen niet in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” opgenomen maar liggen die ter inzage bij de Griffie van de Senaat (dienst Parlementaire Vragen).

Voor elk van die twee tabellen, ben ik bereid de lijst te leveren van de organisaties die subsidies ontvangen binnen de budgettaire rubrieken en die er niet met naam in worden vermeld. In dit opzicht nodig ik het geachte lid uit mij te preciseren welke rubrieken hem juist interesseren.