Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2059

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 10 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking

Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector

sociale media
blockchain
nieuwe technologie
toepassing van informatica
elektronisch betaalmiddel
toegepaste informatica
studie over de uitvoerbaarheid
virtuele gemeenschap
elektronische handel
elektronische overheid

Chronologie

10/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1616

Vraag nr. 6-2059 d.d. 10 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen. Een daarvan is Bitcoin, een virtuele munt waarmee via Internet wereldwijd betalingen kunnen worden verricht.

Hoewel niet duidelijk is of alle veronderstelde toepassingsmogelijkheden van blockchaintechnologie realiteit zullen worden, heeft het een meerwaarde als de overheid zich verdiept in blockchaintechnologie en de mogelijke gevolgen daarvan voor wetgeving.

In Nederland is men hiermee al volop aan de slag. Voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketten bijvoorbeeld, kan blockchain de traceerbaarheid van voedsel drastisch vereenvoudigen. Het kan de certificering van transacties en administraties betreffende documenten eveneens drastisch vereenvoudigen wat resulteert in minder administratieve lasten en een verlaging van de kostprijs.

Om vast te stellen welke kansen blockchain biedt voor de Nederlandse overheid zijn er pilots georganiseerd. Via het uitwerken van user cases wordt duidelijk met welke technologische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke vraagstukken overheidsorganisaties te maken krijgen in de komende jaren.

De verwachting is dat de revolutionaire technologie blockchain een enorme impact gaat hebben op onze economie, handel en de overheid. Deze technologie maakt het mogelijk om fraude, corruptie, fouten en de kosten van papieren processen terug te dringen. Blockchain heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen.

Niet eens zozeer de techniek van de blockchain, maar vooral de andere manier van kijken naar vraagstukken, biedt veel innovatiekansen voor de overheid. De blockchain kan samen met andere technologische ontwikkelingen (zoals artificial intelligence) een aanjager zijn voor meer en betere (ICT-)innovatie binnen de overheid. De blockchain is een welkome aanvulling op bestaande processen en levert een totaal ander (sneller, efficiënter, betrouwbaarder) proces op.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw- en geboorteregelingen, enz. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Kan u oplijsten binnen uw beleidsdomein waar blockchaintechnologie kan helpen om de administratieve processen te versnellen en te vereenvoudigen ? Welke stappen heeft u reeds gezet wat betreft de eventuele toepassing van blockchain binnen uw beleidsdomein ?

2) Kan u meedelen of u bereid bent pilots op te starten binnen uw beleidsdomein (al dan niet in overleg met de andere overheden en deelentiteiten) naar het voorbeeld van Nederland ? Zo ja, aan welke blockchaintoepassingen denkt u en kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat is het tijdschema en de inhoud ? Zo neen, waarom niet ?

3) Bent u bereid samen te zitten met de betrokken administraties en de privésector om concrete blockchaintoepassingen uit te werken onder de vorm van pilots ? Zo ja, kan u dit illustreren en nader toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) Gelet op de veelbelovende troeven van deze nieuwe technologie heeft het Directiecomité van de FOD Economie een interne werkgroep opgericht om de mogelijkheden en opportuniteiten die de blockchaintechnologie biedt voor de bevoegdheden van de FOD, in kaart te brengen. Deze werkgroep heeft in dit stadium nog geen concrete toepassingen geïdentificeerd.

2) Bij gebrek aan een geïdentificeerde toepassing konden geen aanbevelingen worden geformuleerd en werden er geen specifieke proefprojecten ter zake opgezet.

3) Blockchain wordt inderdaad beschouwd als een nuttige toepassing voor het verbeteren van de betrekkingen tussen burgers en overheden op het vlak van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen.

Binnen de FOD Economie werd uiteindelijk beslist om de blockchain monitoring te integreren in het bredere spectrum van zijn strategie inzake kunstmatige intelligentie.

In dat verband publiceerde de Europese Commissie op 7 december 2018 een mededeling met als titel "Gecoördineerd plan inzake kunstmatige intelligentie", waarbij aan de lidstaten wordt gevraagd om tegen medio 2019 een nationaal beleid uit te tekenen.

De mogelijkheden en opportuniteiten van de blockchaintechnologie kunnen dus worden geïntegreerd in een bredere analyse ten voordele van kunstmatige intelligentie.