Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-200

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel (KMSK) - Werking - Collectie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

museum
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
21/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-200 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke regering staat vermeld dat men in de buurt van het kanaal, in de CitroŽngarage, een museum voor moderne kunst wil maken. Dit zou men realiseren door de collectie hedendaagse kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) in dit nieuwe museum tentoon te stellen.

Die collectie is vandaag slechts zeer beperkt te bekijken. Het overgrote deel van de enorme collectie ligt al bijna vier jaar opgeborgen in de opslagruimte van het KMSK Brussel.

1) Heeft de geachte staatssecretaris inmiddels reeds contact opgenomen met de Brusselse Hoofdstedelijke regering om deze "overdracht" van de collectie hedendaagse kunst te bespreken?

2) Klopt het dat voor het einde van dit jaar 2014 er een akkoord over zal gesloten worden tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk gewest?

3) Werd er inmiddels vanuit de Brusselse Hoofdstedelijke regering aan de geachte staatssecretaris meegedeeld wat men met deze collectie wil aanvatten? Is de Brusselse regering zinnens een wetenschappelijke ontsluiting te waarborgen? Is er een plan in verband met de publiekswerking? Is er een plan in verband met de conservatie en het beheer?

4) In hoeverre kan de federale overheid een akkoord afsluiten aangaande culturele aangelegenheden met een Gewest dat in principe geen culturele bevoegdheden heeft?

5) Is inmiddels uitgeklaard wat de invulling is van de culturele paragraaf voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de zesde staatshervorming ? Worden de Vlaamse en Franse Gemeenschap, vandaag volwaardig bevoegd voor de culturele aangelegenheden, ook binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, betrokken bij een eventuele culturele overdracht van kunstwerken en bij een samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk gewest? Kan de geachte staatssecretaris spoedig duidelijkheid scheppen in deze verwarrende situatie?

Antwoord ontvangen op 21 april 2015 :

Ik spreek mij niet uit over de aankoop van het Citroëngebouw door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om er een museum voor moderne kunst van te maken. Wel stel ik dat ik de verzameling moderne, hedendaagse en actuele kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) daarvoor niet ter beschikking is. Ik wens de collecties van de KMSKB bijeen te houden en binnen de muren van die instelling te exposeren.

Op maandag 12 januari 2015 vond in het Museum van Elsene een ronde tafel plaats waar behalve ikzelf ook de andere ministers bevoegd voor of betrokken bij cultuur, in de ruime zin van het woord, aanwezig waren. Het was de bedoeling kennis met elkaar te maken en ieders bevoegdheden, ideeën en plannen, in het bijzonder tot Brussel, kenbaar te maken aan elkaar. De intentie om in de toekomst de verschillende beleidsniveaus meer te laten overleggen, werd onderschreven. Voor mij ligt het voor de hand dat de gemeenschapsministers bevoegd voor Cultuur hierin het voortouw nemen. Ik kijk daar naar uit en hoop dat goede afspraken zullen kunnen gemaakt worden.