Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-189

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 31 oktober 2014

aan de eerste minister

Uitvoering van de zesde staatshervorming - Samenwerkingsovereenkomsten tussen federale overheid en deelgebieden - Timing - Initiatieven

institutionele hervorming
samenwerkingsovereenkomst
bevoegdheidsoverdracht
institutionele samenwerking

Chronologie

31/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
5/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-189 d.d. 31 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De zesde staatshervorming zorgde voor een stevige overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de gewesten en gemeenschappen. In tegenstelling tot voorgaande regeringen is er geen enkele federale minister bevoegd voor staatshervorming. Nochtans dienen in deze legislatuur tal van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten te worden tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen.

Wie zal erop toezien dat deze samenwerkingsakkoorden ook daadwerkelijk gesloten worden? Zal de federale regering daarin het voortouw nemen of het initiatief overlaten aan de Gewesten en Gemeenschappen?

1) Heeft de Eerste minister zicht op de verschillende samenwerkingsakkoorden die dienen gesloten te worden met de federale overheid en de deelgebieden? Over welke samenwerkingsakkoorden gaat het? Wat is de timing die de federale regering zich voorneemt in deze?

2) Welke initiatieven zal de Eerste minister nemen om de zesde staatshervorming tot een goed einde te brengen? In het regeerakkoord is hierover niets opgenomen, wil dit zeggen dat de regering daarover geen initiatieven zal nemen? Indien wel, welke initiatieven?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

1. Om de coördinatie van de door de verschillende beleidsniveaus genomen maatregelen te bevorderen, moeten een aantal samenwerkingsakkoorden worden afgesloten tussen de federale regering en de deelregeringen. Hierbij is elke federale minister verantwoordelijk voor de timing wat zijn bevoegdheden betreft. De federale regering wil deze akkoorden uiteraard zo vlug mogelijk afsluiten om een duidelijk kader te bepalen voor de uitvoering van de diverse beleidsacties.

2. Zoals ik tijdens mijn beleidsverklaring heb aangegeven, is de loyale uitvoering van de zesde Staatshervorming een van de prioriteiten van de federale regering.

Daartoe zal de Interfederale Task Force, voorgezeten door de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister, erop toezien dat de vooropgestelde kalender voor de personeelsoverdracht van de betrokken diensten van de federale overheidsdiensten en openbare instellingen wordt nageleefd.