Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1710

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 december 2017

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten

autoweg
verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften
sociaal gedrag

Chronologie

13/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
6/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1710 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mobiliteit is uiteraard een transversale bevoegdheid. Het verkeersreglement is voor een groot deel een bevoegdheid van de gewesten, maar het blijft ook een federale bevoegdheid. Beide overheden moeten duidelijk de handen in elkaar slaan om een efficiėnt verkeersveiligheidsbeleid te voeren.

Onze wegen slibben dicht. Tegelijk groeit zienderogen de verkeersagressie. Verkeersregels worden te pas en te onpas met de voeten getreden. Steeds vaker ziet men voertuigen door het rood licht rijden. Snelheidsregels lijken niet belangrijk. Wie op de snelweg maar 120 ą 125 km / uur rijdt, wordt bijna van de weg gereden.

Het verkeersinstituut Vias wil nu de middenweggebruikers harder laten aanpakken. Het lijkt mij logischer dat de snelheidsduivels worden aangepakt die bestuurders die de linkerrijstrook gebruiken tegen een snelheid van 120 km / uur, wat overigens de maximum toegelaten snelheid is, intimideren en confronteren met bumperrijden en lichtsignalen.

Met zijn actie viseert het Vias duidelijk de verkeerde chauffeur en geeft het een vrijgeleide aan de snelheidsduivels. In het meer en meer dichtgeslibde verkeer zijn het die hooligans die voor zeer grote onveiligheid zorgen en zware ongevallen veroorzaken.

Zal de minister enig initiatief nemen om de snelheid op de autosnelwegen beter te controleren ? Wat zal de minister doen om eindelijk verkeerscriminelen te ontmoedigen en van de baan te halen ? Waarom wordt de naleving van de maximumsnelheid op de snelwegen niet massaal gecontroleerd ? Zal de minister van de aanpak van snelheidheidsovertredingen een prioriteit maken en daarover ook met de gewesten afspraken maken ? Kan de minister het Vias aanzetten om meer te focussen op de criminelen die het verkeer elke dag onveiliger maken in plaats van te focussen op mensen die uit angst op de middelste rijstrook blijven rijden ? Beseft de minister dat op de rechterrijstrook rijden steeds gevaarlijker wordt door de enorme hoeveelheid vrachtwagens op onze wegen ? Beseft het Vias voldoende hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn door vrachtwagens die op files inrijden ? Beseft het Vias voldoende dat het in ons zeer drukke verkeer (elke dag zijn er files, zelfs op zondag) uiterst gevaarlijk wordt om altijd tussen de vrachtwagens te gaan rijden en daardoor ook steeds te moeten afremmen, omdat er een regel bestaat dat men zoveel mogelijk rechts op de weg moet rijden ? Wordt het geen tijd om tegen het populisme in te gaan van degenen die zeggen dat de « middenstrookrijders » anderen in gevaar brengen ? Zal de minister terug het gezond verstand laten zegevieren door vooral de snelheidsduivels op onze autosnelwegen aan te pakken ?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2018 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) De snelheid op autosnelwegen wordt door de politie gecontroleerd. U dient zich dan ook te wenden tot de bevoegde minister.

Het wetsontwerp ter verhoging van de verkeersveiligheid, dat ik samen met de minister van Justitie heb ingediend werd op 8 februari 2018 unaniem goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit ontwerp voorziet onder andere de mogelijkheid van een gevangenisstraf voor de zwaarste verkeersmisdrijven, een langere maximale gevangenisstraf ingeval van een ongeval dat slagen en verwondingen of de dood tot gevolg had, een verplichting tot het alcoholslot vanaf een alcoholintoxicatie van 1,8 promille en ingeval van zware (groter dan of gelijk aan 1,2 promille) alcoholrecidive, en het niet verzekerd rijden wordt opgenomen in de lijst van overtredingen die in geval van recidive zwaarder worden bestraft.

De Gewesten werden, zoals steeds, betrokken.

2) Wat betreft het middenvak rijden heeft het Instituut Vias in eerste instantie vastgesteld dat dit het gedrag is waaraan de andere bestuurders zich het meeste ergeren. Of een strengere bestraffing van die middenvakrijders daarop het antwoord is, is echter een andere vraag. Zeker omdat, zoals u terecht aangeeft in uw vraag, dit toch een complex vraagstuk betreft. Ik wil daarover dan ook graag de mening kennen van de andere belanghebbenden, in het bijzonder van de Gewesten als wegbeheerders van de autosnelwegen.

De Federale Commissie voor de verkeersveiligheid is daartoe het ideale forum.