Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-168

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Doventolken - Politie - Richtlijnen voor inschakeling - Cijfergegevens - Kwaliteit - Beleid - Experts

tolken
lichamelijk gehandicapte
beroep in de communicatiesector
politie
gemeentepolitie

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-168 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dove mensen die in contact komen met de politie, hebben een communicatieprobleem. Vele van deze mensen gebruiken gebarentaal. Om problemen hieromtrent te overbruggen, worden noodzakelijkerwijze doventolken ingeschakeld.

Hierover de volgende vragen.

1) Welke modaliteiten, afspraken, verplichtingen, gebruikenů hanteert de politie bij het inschakelen van doventolken in contacten met dove mensen? Welke richtlijnen gelden hier? Welke status hebben deze richtlijnen? Zijn er bijzondere maatregelen voor mensen die gebarentaal gebruiken?

2) Kan de minister deze betrokkenheid kwantificeren: hoeveel keren per jaar worden de verschillende mogelijkheden gebruikt, dit per positie waarin de betrokken dove en/of slechthorende mensen zich bevinden, hoeveel tolken, hoeveel kosten enzovoort. Hoe zijn deze aantallen de voorbije jaren (vanaf 2006 tot en met 2013) geŰvolueerd en hoe wordt deze evolutie geduid en ge´nterpreteerd?

3) Hoe beoordeelt zij de kwaliteit van deze situatie, welke zijn daarbij de sterke en de zwakke punten, wat zijn de grote en dringende uitdagingen?

4) Heeft zij hieromtrent recent specifieke beleidsdaden gesteld? Staan er op korte termijn specifieke beslissingen in de steigers?

5) Welk beleidsmaatregelen vindt de minister het meest dringend, op basis van welke afwegingen en argumenten?

6) Onderhoudt zij hierover contacten met experts en betrokkenen? Zo ja, hoe. Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen: 

Op de gestelde vragen kan ik enkel in algemene termen antwoorden. Voor meer concrete informatie betreffende ‘doventolken’ (zie twee typen hierna) verwijs ik naar de respectievelijke Gemeenschappen en naar mijn collega van Justitie. 

Ook kan elke dove en slechthorende via de Gemeenschappen, en onder bepaalde voorwaarden, een beperkt aantal tolkuren ter beschikking krijgen voor zijn contacten bij sociale en maatschappelijke dienstverlening.

Voor meer informatie hierover (soorten aanvragen, enz.) dient u zich te richten tot de respectievelijke Gemeenschappen.  

Dit aantal ‘tolkuren’ is evenwel niet altijd toereikend. Om tegemoet te komen aan de noden, doen sommige lokale politiediensten ‘bijzondere’ inspanningen. Zo heeft een dove of slechthorende persoon de mogelijkheid om aan de loketten van lokale politie van Gent ‘gratis’ een beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal of een schrijftolk. Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met de Stad Gent en het Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) van de Vlaamse Gemeenschap. 

Wat de noodoproepen betreft, is er momenteel een e-Call-project lopende om de communicatie met doven of mensen met een gehoor- en/of spraakprobleem te voorzien via sms. Een wettelijk kader voor 'sms voor doven' is voorzien. De verdere uitvoering wordt behandeld door een werkgroep onder leiding van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en dit in samenwerking met de federale en de lokale politiediensten. Desalniettemin, stellen verschillende politiezones aan doven en slechthorenden al een gsm-nummer ter beschikking via dewelke ze, na registratie, nooddiensten per sms zullen kunnen contacteren. De verdere uitwerking van het e-Call-project, sms voor doven en slechthorenden, volg ik op de voet. 

Verder heeft de minister van Financiën J. Van Overveldt, dit najaar beslist om de sociale en maatschappelijke diensten (incl. diensten verricht in opdracht van justitie, zoals simultaanvertalingen bij rechtszittingen, gerechtelijke of politionele verhoren) verleend door tolken (gebarentaal, orale tolken en schrijftolken) volledig vrij te stellen van btw. Deze ondersteuning dient om dove en slechthorende personen in staat te stellen om ten volle te participeren aan de samenleving. 

Voor precieze antwoorden op deze vraag, dient u zich dan ook te richten tot mijn collega, K. Geens, minister van Justitie onder wiens bevoegdheid dit valt.