Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1666

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 november 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Defensie

taalgebruik
ministerie
krijgsmacht
militair personeel
tweetaligheid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

29/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 )
22/12/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1666 d.d. 29 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uiteraard zijn de naleving van de taalwetgeving en het respect voor de taalverhoudingen binnen de federale overheidsadministraties zaken die de gemeenschappen aanbelangen. Zonder het correct naleven van de taalwetgeving en zonder het correct weerspiegelen en respecteren van de verschillende talen en taalgroepen, is er geen federaal samenleven mogelijk. De taalwetgeving is zowat het cement in dit land tussen de verschillende gemeenschappen, gewesten en de federale overheid. Zonder de naleving van de taalwetgeving is er geen samenhang mogelijk en dreigt het wederzijds samenleven onmogelijk te worden en het wederzijds respect te verdwijnen.

De gewesten hebben bovendien een taak inzake het naleven van de taalwetgeving. De gemeenschappen zijn dan weer bevoegd voor de luister en het gebruik der talen.

Dit is dus een bij uitstek transversale aangelegenheid.

Een van de kernpunten in heel de taalwetgeving en in de federale constructie is dat de federale overheid en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad correct tweetalig dienen te zijn. In de administratie van de federale overheid is van de diensten een volkomen tweetalige dienstverlening vereist. Elke inwoner van het land moet in zijn taal terecht kunnen bij de federale diensten.

Hoe ziet de taalaanhorigheid eruit binnen de verschillende diensten van Defensie? Zijn er taalkaders? Waarop zijn deze gebaseerd? Hoe zien die eruit? Is in elke dienst gewaarborgd dat deze ook correct tweetalig is? Hoe is het nog altijd mogelijk dat binnen de diensten die zich richten naar de inwoners van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een groot deel van uw administratie zeer gebrekkig Nederlands kent, laat staan Nederlandstalig is. Hoe vaak gebeurt het niet dat Nederlandstalige inwoners van Brussel moeten wachten tot de "Flamand de service" vrij is om de informatie in het Nederlands te kunnen geven?

Hoe komt het dat sommige diensten binnen Defensie, die zich onder andere wenden tot internationale organisaties, eentalig Franstalig opereren? Is het normaal dat dit land zich in het buitenland blijft opstellen als een eentalig Franstalig land?

Welke inspanningen zullen er gedaan worden om de perfecte tweetaligheid of drietaligheid van centrale diensten en Brusselse diensten te waarborgen? Hoeveel procent van de Franstaligen krijgen een tweetaligheidspremie? Hoeveel procent van de Nederlandstaligen? Wie controleert deze tweetaligheid op het terrein?

Hoe kan er voor gezorgd worden dat de para's op straat perfect tweetalig zijn of toch minstens dat elke patrouille tweetalig is?

Is de minister bereid om de correcte naleving van de taalwetgeving te controleren en te stimuleren? Is de minister bereid daarvoor samen te werken met de gemeenschappen? Zal de minister initiatieven nemen ter zake, en zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 22 december 2017 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Er bestaat geen taalkader voor de militairen maar wel een wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik van talen bij het leger.

Voor het burgerpersoneel gelden de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966. Voor de centrale diensten zijn de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het ministerie van Landsverdediging bepaald in het koninklijk besluit van 6 juni 2017 van toepassing.

De taalkundige verdeling van het militair personeel kan u vinden in tabel 1.

De taalkundige verdeling van het burgerpersoneel kan u vinden in tabel 2.

De militairen van alle personeelscategorieën hebben mogelijkheden om taalcursussen te volgen. Voor de werving en voor tal van bevorderingen worden taaleisen gesteld en taalkennis is steeds een troef bij het onderzoek van kandidaturen voor bevordering.

De meeste militairen die op internationaal niveau tewerkgesteld zijn dienen over een vereiste kennis van de tweede landstaal en / of het Engels te beschikken.

Om als militair te genieten van de tweetaligheidspremie dient men geslaagd te zijn in de taalexamens zoals bepaald in de taalwetgeving. Momenteel ontvangen 2,49 % van de Franstalige, en 5,79 % van de Nederlandstalige militairen deze premie.

Tabel 1 : De taalkundige verdeling van het militair personeel in een aantal grote entiteiten (situatie op 6 november 2017)

Diensten Defensie

FR

NL

Totaal

% FR

% NL

Defensie Staf (CHOD / ACOS / DG)

4 052

4 598

8 650

46,84 %

53,16 %

Landcomponent

4 806

5 252

10 058

47,78 %

52,22 %

Luchtcomponent

2 396

3 355

5 751

41,66 %

58,34 %

Marinecomponent

248

1 109

1 357

18,28 %

81,72 %

Medische component

655

667

1 322

49,55 %

50,45 %

Totaal

12 157

14 981

27 138

44,80 %

55,20 %

Tabel 2 : De taalkundige verdeling van het burgepersoneel in een aantal grote entiteiten (situatie op 6 november 2017)

Diensten Defensie

FR

NL

Totaal

% FR

% NL

Defensie Staf (CHOD / ACOS / DG)

565

554

1 119

50,49 %

49,51 %

Landcomponent

29

49

78

37,18 %

62,82 %

Luchtcomponent

16

21

37

43,24 %

56,76 %

Marinecomponent

0

34

34

0,00 %

100,00 %

Medische component

95

86

181

52,49 %

47,51 %

Totaal

705

744

1 449

48,65 %

51,35 %