Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-164

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verkeersovertredingen - Ge´ntegreerde databank - Operationaliteit

overtreding van het verkeersreglement
gegevensbank

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
19/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-164 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het verleden kondigde de politie de oprichting van een ge´ntegreerde databank aan die politiemensen in staat zou stellen om meteen de volledige geschiedenis van verkeersovertredingen van een chauffeur te raadplegen. Dit is momenteel niet mogelijk. Onlangs deelde een hoofdcommissaris van de Federale Politie mee dat dit weldra mogelijk zou worden, maar hij kon daarbij geen duidelijkheid scheppen over het tijdspad.

1) Vanaf welke datum kan de geachte minister waarborgen dat de ge´ntegreerde databank die alle verkeersovertredingen per persoon verzamelt en direct door de politie te raadplegen is, volledig operationeel zal zijn.

2) Waarom duurt dit zo lang, waar liggen de euvels die de trage realisatie verklaren?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen: 

1.

De geïntegreerde databank ANG verkeer is sinds juli 2014 operationeel voor de hele Geïntegreerde Politie.

De databank bevat alle verkeersovertredingen, niet ouder dan 1 jaar, die werden geregistreerd via de toepassingen ISLP Verkeer en Poloffice Verkeer.  

Het is wettelijk niet toegelaten de volledige geschiedenis van alle verkeersovertredingen van een chauffeur te raadplegen. We moeten rekening houden met de verjaringstermijn en met de wettelijke restricties dienaangaande (art. 44/9 § 2 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992), luidens dewelke de registratie door de politie niet verder dan 1 jaar terug in de tijd mag gaan. 

2.

Ik verwijs naar mijn vorige antwoord.