Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-161

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Verkeersagressie - Evolutie - Politie - Aanpak

verkeersveiligheid
gerechtelijke vervolging
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-161 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recente cijfers geven aan dat verkeersagressie sterk toeneemt. In 2008 registreerde men nog 24 slachtoffers, in 2013 bleken dit er 51, waaronder één dode. De cijfers geven ook aan dat een derde van de gevallen van verkeersagressie zich voordoet tussen fietsers en auto's, maar ook de discussie over een parkeerplaats scoort bijzonder hoog.

Hierover de volgende vragen.

1) Bevestigt de minister een opvallende stijging van het aantal gevallen van verkeersagressie?

2) Hoe verklaart zij deze stijging?

3) Welk beleid voert de politie met betrekking tot de vaststellingen bij verkeersagressie? Gelden er bijzondere richtlijnen?

4) Pleegde de minister hieromtrent overleg met haar collega van Justitie inzake de wijze waarop het gerecht met verkeersagressie moet omgaan?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen: 

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega’s, de minister van Mobiliteit en de minister van Justitie.  

Ook is in het verleden hierop uitgebreid geantwoord door de bevoegde collega’s. Ik verwijs hiervoor naar het parlementaire antwoord van 5 april 2011, op de vraag nr. 109 van de volksvertegenwoordiger Dierick van 23 februari 2011.