Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1591

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 oktober 2017

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Verkeersveiligheid - Wegcode - Snelweg - Verplichting rechts te rijden - Afschaffing - Overleg met de Gewesten

verkeersregels
autoweg
verkeersveiligheid

Chronologie

19/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 )
5/12/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1591 d.d. 19 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verkeersveiligheid is een transversale aangelegenheid waar zowel de Gewesten als de federale overheid nog een bevoegdheid in hebben. Tegenwoordig zijn er heel wat bevoegdheden overgeheveld naar de Gewesten maar onder andere de Wegcode is nog steeds een federale bevoegdheid.

Elke dag krijgen verschillende bestuurders in ons land een boete omdat ze onnodig links blijven rijden op de snelweg.

Men kan zich echter de vraag stellen of de huidige regel in de Wegcode wel de verkeersveiligheid bevordert. Er bestaat consensus over de basisregel dat men rechts moet rijden. Maar moet men verplicht worden om veelvuldig maneuvers uit te halen, alleen opdat de hardrijders vrije baan krijgen ?

De Wegcode is duidelijk : « Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven(…) »

Het maakt voor de Wegcode trouwens geen verschil of je nu rijdt op een weg met rijstroken of niet, of op een autosnelweg of een andere soort weg. Zo rechts mogelijk betekent dus ook de meest rechtse rijstrook volgen.

Doordat we rechts moeten rijden, mag je dus ook enkel links inhalen. En dan wordt het gevaarlijk en hinderlijk wanneer bestuurders bijvoorbeeld op de autosnelweg op de midden rijstrook blijven rijden, terwijl er rechts van hen een lege rijstrook ligt. Rechts inhalen is in zo'n situatie verboden, waardoor dus iedereen de middenrijder langs links op één enkele rijstrook moet inhalen en zo de capaciteit van de weg fors onderbenut wordt.

Bovendien zorgt het ervoor dat sommige bestuurders toch rechts gaan inhalen, wat dan weer voor frustratie bij de links- of middenrijders zorgt.

De Wegcode voorziet wel een aantal uitzonderingen wanneer je niet verplicht bent zo rechts mogelijk te rijden :

– binnen de bebouwde kom mag je wél je rijstrook kiezen « die het best aan je bestemming beantwoordt » en mag je bijvoorbeeld links blijven rijden als je verderop links moet afslaan ;

– bij druk verkeer – of zoals de Wegcode het omschrijft : « wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt » – mag je ook in meerdere files of in een rijstrook naar keuze rijden. De vraag is natuurlijk wanneer je kan spreken van druk verkeer want dat is niet concreet bepaald.

Het is op zich ook logisch dat je in een file de twee rijstroken benut. Het verkeersreglement spreekt dan ook niet meer over inhalen. Wanneer de rechterrijstrook plots sneller begint te rijden, is het niet zo dat al de bestuurders in overtreding zijn omdat ze langs rechts zouden inhalen ;

– ook bij het voorsorteren voorziet de Wegcode logischerwijze een uitzondering ;

– tot slot moet je ook op een plein of een rotonde niet zo rechts mogelijk rijden. Een fietser mag dus bijvoorbeeld perfect in het midden van de weg op een rotonde fietsen.

Vandaag merk je echter dat er een erg grote agressie uitgaat van bumperrijders die wagens voor hen verplichten om van rijvlak te veranderen ook al is het bijzonder druk, alleen omdat die bumperrijder de baan vrij wil hebben om een snelheidsovertreding te kunnen begaan. Men jaagt wagens die 120 km per uur rijden van de linker rijstrook, ook al is het zeer gevaarlijk om altijd te remmen indien men naar rechts moet invoegen en opnieuw moet gas geven om via links terug de voorligger voorbij te steken. Heel de regel is eigenlijk een vrijgeleide geworden om snelheidsduivels alle kansen te geven.

Is het niet normaal dat deze absolute regel aangepast wordt en dat enkel indien de rechter rijstrook vrij is, deze ook moet gebruikt worden ?

Het kan toch niet zijn dat artikel 9 van de Wegcode er enkel voor zorgt dat snelheidsduivels nog meer hun gang kunnen gaan en dat correcte rijders voortdurend gevaarlijke maneuvers moeten uithalen om die snelheidshooligans een vrije doorgang te geven !

1) Kan de geachte minister deze problematiek eens grondig onderzoeken en ook bespreken met de Gewesten ?

2) Is hij het met me eens dat in onze steeds drukkere mobiliteit artikel 9 van de Wegcode moet aangepast worden opdat het geen vrijgeleide is voor verkeerscriminelen ?

Antwoord ontvangen op 5 december 2017 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) & 2) Het is mij niet onmiddellijk duidelijk waar u met uw voorstel precies naartoe wil. Eerder dan artikel 9 waarnaar u verwijst, is artikel 16 van het Verkeersreglement met betrekking tot het inhalen van belang.

Het artikel 16 uit de Wegcode dat specifiek het inhalen regelt, is aan bod gekomen tijdens de besprekingen van de werkgroep, waarvan ook de Gewesten deel uitmaken, die een herziening van het verkeersreglement voorbereidt. Een wijziging zoals door u wordt voorgesteld, is daarbij niet ter sprake gekomen.

Het huidige artikel 16 stelt dat een bestuurder zijn plaats rechts niet terug moet innemen wanneer hij onmiddellijk opnieuw wil inhalen. Daarenboven moet een bestuurder zich slechts terug naar rechts begeven op het moment dat dit veilig kan. Het is dus niet zo dat een bestuurder telkens van rijstrook moet veranderen na het inhalen. Dat de bestaande inhaalregels vrije baan zouden geven aan « snelheidshooligans » lijkt bijgevolg niet correct.

Daarenboven is er, zoals u terecht stelt, bij druk verkeer geen sprake van inhalen en mag er in dat geval dus zowel links als rechts worden « voorbijgereden ».

Rekening houdend met het voorgaande lijkt de actuele regelgeving met betrekking tot het inhalen dicht in de buurt te komen met wat u wenst.