Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1473

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 2 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Koolstofmonoxidedetectoren - Slechte werking - Klachten - Kwaliteitsonderzoek - E-commerce - Bescherming van de consumenten - Dringende maatregelen

verbrandingsgas
verwarming
giftige stof
gastoestel
veiligheid van gebouwen
bescherming van de consument
kwaliteit van het product

Chronologie

2/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017 )
18/7/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1473 d.d. 2 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eén op de drie koolstofmonoxidemelders die in Nederland te koop zijn blijkt niet te werken. Dat komt naar voren uit een zeer recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA spreekt van een « groot gevaar » en heeft de verkoop van in totaal elf CO-melders verboden. De meeste webwinkels lijken de desbetreffende detectoren inmiddels uit de handel te hebben genomen. De NVWA heeft winkeliers opgedragen ondeugdelijke melders die verkocht zijn terug te roepen.

In april 2016 kocht de NVWA bij bouwmarkten en op het Internet negenentwintig verschillende koolstofmonoxidedetectoren, volgens het Agentschap « nagenoeg alle melders » die voor Nederlandse consumenten beschikbaar waren. Acht van de apparaten gingen niet af als er koolstofmonoxide (CO) in de lucht zat. Zes melders gaven geen storingssignaal als de CO-sensor kapot was. Daardoor kunnen mensen zonder dat ze het weten een niet-werkende detector aan de muur hebben hangen. Vier van de elf melders die uit de handel worden genomen, gingen op beide gebieden in de fout.

Nog eens vijf andere melders mogen pas weer te koop worden aangeboden als de instructies en opschriften op de apparaten aan de eisen voldoen. Consumenten moeten onder meer – in het Nederlands – op de CO-melder het merk en type van het apparaat kunnen lezen, en de maximale levensduur ervan.

De NVWA besloot de CO-melders te onderzoeken naar aanleiding van tips van consumenten. Het Agentschap was ook gealarmeerd door een onderzoek van verschillende Europese toezichthouders uit 2015 (cf. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/gastoestellen/documenten/communicatie/inspectieresultaten/consument/2016m/inspectieresultaten-koolmonoxidemelders-juni-2015). Daarin werden vier detectoren technisch onderzocht, die vervolgens allemaal niet aan de voorschriften bleken te voldoen.

Betreffende het transversaal karakter : deze vraag betreft een transversale gemeenschapsbevoegdheid. De federale overheid is bevoegd voor de algemeen geldende basisnormen voor de brandveiligheid. De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen. De Gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke brandveiligheidsnormen op te stellen in functie van de bestemming van het gebouw. De Gemeenschappen zijn ook bevoegd om normen voor brandveiligheid toepasselijk te verklaren in het kader van een erkennings- en subsidiëringsbeleid.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op het Nederlands onderzoek en beschikt u over eigen cijfermateriaal of eigen onderzoek dat tot een gelijkaardig besluit komt ? Zo neen, behoeft dit geen onderzoek en kan u dit toelichten ? Bent u bereid de ondeugdelijke melders uit het Nederlandse onderzoek ook bij ons terstond terug te roepen ?

2) Kan u meedelen of en zo ja, hoeveel klachten er werden ingediend door consumenten bij onder meer de algemene directie Economische Inspectie of andere diensten betreffende niet functionerende koolstofmonoxidemelders ?

3) Welke kwaliteitsonderzoeken uw diensten de jongste twee jaar hebben gedaan naar de kwaliteit van de in de handel gebrachte koolstofmonoxidemelders ? Kan u de resultaten uitvoerig toelichten en kwam u tot een gelijkaardig percentage van falende toestellen ?

4) Bent u bereid bij de Nederlandse autoriteiten de onderzoeksresultaten op te vragen gezien de falende detectoren deels via het Internet werden verkocht en dus maar dan waarschijnlijk ook hier werden aangekocht ? Kan u toelichten wat het tijdschema en de inhoud ervan zijn ?

5) Welke andere stappen u desgevallend zal treffen gezien het een dringende aangelegenheid betreft die mensenlevens kan kosten ? Kan u dit uitgebreid toelichten ?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2017 :

1) De laatste controlecampagnes op koolstofmonoxide- of CO-detectoren door mijn administratie hebben plaatsgevonden in 2006 en 2009. De rapporten werden gepubliceerd op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Economie.

De bevindingen van de campagne in 2009 waren gemengd. Slechts twee van de elf geteste producten waren in overeenstemming met de productnorm EN 50291:2001. In tegenstelling tot de vaststellingen tijdens de campagne 2006 vertoonden de gecontroleerde detectoren in 2009 geen ernstig risico.

CO-detectoren die in het Nederlandse onderzoek een ernstig risico vertonen en via het RAPEX-systeem doorgestuurd werden, worden ook in België uit de handel genomen en / of teruggeroepen.

2) Mijn administratie heeft geen klachten over niet-functionerende CO-detectoren ontvangen.

3) Er zijn de laatste twee jaar geen controles gebeurd aangaande de kwaliteit van CO-detectoren.

4) Mijn administratie beschikt reeds over de gedetailleerde resultaten van de Nederlandse autoriteiten via het verslag op hun website.

5) Het controleprogramma 2017-2021 zal bij de update die iedere zes maanden gebeurt, aangepast worden rekening houdende met de geboekte resultaten in Nederland.