Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1453

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 12 mei 2017

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Herziening - Voorstellen en opmerkingen van de andere betrokken overheden

Noordzee
kustvisserij
zeevisserij
marien milieu

Chronologie

12/5/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017)
8/6/2017Antwoord

Vraag nr. 6-1453 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee is een federale bevoegdheid, maar om de Vlaamse visserijsector in leven te houden is het belangrijk dat bij de herziening rekening gehouden wordt met de belangen van de visserijsector, een Vlaamse bevoegdheid.

De herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee heeft belangrijke gevolgen voor de Vlaamse overheid en de betrokken lokale besturen.

Naar aanleiding van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee in 2020 heeft het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Nieuwpoort een aantal voorstellingen en opmerkingen geformuleerd. Het schepencollege vraagt onder meer om geen visserijgronden af te sluiten in functie van natuurgebied, en om de Nieuwpoortse professionele visserij te betrekken bij het proces tot afbakening van het structuurplan in de Noordzee. Het is ook wenselijk dat de visserij door het Belgisch professioneel kleinvlootsegment kan beoefend worden over de ganse kustzone tussen Frankrijk en Nederland, en dat de toegelaten zone van 3 mijl vanaf de kustlijn voor de kustvisserij uitgebreid wordt tot 6 mijl met toegankelijkheid in deze zone voor kleinschalige visserij, en om de kleinschalige visserij van Belgische ondernemingen die momenteel varen onder Nederlandse vlag te laten overschakelen om te varen onder Belgische vlag. Vaartuigen uit de beroepssector die geen bodemberoerende vistechnieken gebruiken moeten toegelaten worden om hun visserij zonder beperking te laten beoefenen in het volledig natura 2000-gebied en daarbuiten ; vaartuigen uit de beroepssector die wel bodemberoerende vistechnieken gebruiken moeten worden toegelaten om hun visserij te beoefenen in het volledige natura 2000-gebied mits in zone 1 en zone 2 bodembeschermende maatregelen zoals rolslof en zeeflap worden gebruikt ter bescherming van de flora en fauna en zonder beperkingen buiten het natura 2000-gebied. Alle beroepsvaartuigen moeten worden toegelaten om de visserij te beoefenen in zone 1 met de boomkor met rolsloffen en de garnaalvisserij met de boomkor met rolsloffen en zeeflap. Het schepencollege van Nieuwpoort vraagt ook om de bescherming in zone 1 te verkleinen van 4,5 mijl naar 3 mijl en om de recreatieve strandvisserij in stand te houden. In het natura 2000-gebied dient een gedeelte van zone 1 en zijn verlengde langsheen de kust opengesteld te worden voor recreatieve garnaalvisserij met bodemberoerende technieken, maar met dezelfde randvoorwaarden als de beroepsvisserij. Buiten het natura 2000-gebied is het wenselijk de recreatieve sleepvisserij toe te laten zonder beperkende maatregelen en zowel binnen- als buiten het natura 2000 gebied de hengelvisserij blijvend toe te laten.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld :

1) Heeft hij de opmerkingen van het schepencollege van Nieuwpoort ontvangen ? Wat is zijn visie op de opmerkingen en voorstellen ?

2) In welke mate is hij bereid om rekening te houden met deze opmerkingen ?

3) In welke mate is hij bereid om in overleg te treden met de betrokken overheden ?

Antwoord ontvangen op 8 juni 2017 :

1. De opmerkingen van het schepencollege van Nieuwpoort zijn goed ontvangen. Er is een duidelijke nood en wens om alle betrokken stakeholders, waaronder de Nieuwpoortse professionele visserij, te betrekken in het proces van het nieuw marien ruimtelijk plan. Daarom wil ik ook het schepencollege van Nieuwpoort bedanken voor hun bijdrage.

Zonder vooruit te lopen op de inhoudelijke elementen van deze, en andere, bijdragen wens ik van deze gelegenheid gebruik te maken om alvast enkele zaken te verduidelijken.

De zone van drie nautische mijl vanaf de kustlijn is enkel toegankelijk voor de kustvisserij, wat die kustvisserij niet belet om buiten deze zone te vissen. Schepen die echter niet onder de definitie van kustvisserij vallen, worden verhinderd om deze driemijlszone te gebruiken. Kustvisserij wordt in het MRP gedefinieerd als volgt: ‘visserij actief met vissersvaartuigen met een bruto tonnenmaat van 70 of minder’ (artikel 1,6° KB van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan)

Vaartuigen uit de beroepssector die geen bodemberoerende vistechnieken gebruiken, zoals bijvoorbeeld hengelvisserij, worden momenteel reeds in het volledige Natura 2000-gebied en daarbuiten toegelaten. Het is weinig waarschijnlijk dat dit principe in het volgende MRP in vraag zal gesteld worden.

Voor de visserijmaatregelen is er reeds een akkoord met alle betrokken landen bereikt en is er een zogenaamde gezamenlijke aanbeveling verstuurd naar de Europese Commissie. De gedelegeerde handeling hieromtrent wordt in juni van dit jaar verwacht. In zone 1 is visserij toegelaten mits gebruik van rolsloffen en zeeflap (bij garnaalvisserij). In zone 3 zijn alle bodemberoerende activiteiten verboden. Zone 2 & 4 laten niet-bodemberoerende visserij toe en kunnen ook gebruikt worden voor het uittesten van alternatieve vistechnieken die verwacht worden minder bodemberoerend te zijn. Deze zones zijn belangrijk om, op een goede wetenschappelijke basis, de effecten van alternatieve technieken te kunnen testen. Hierdoor wordt de visserij ondersteund in de overgang en het onderzoek naar alternatieve technieken.

Deze zones hebben een overgangsperiode van drie jaar na de inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling van de Europese Commissie. Dit dient om alle geïnteresseerden, die wensen gebruik te maken van deze zone, toe te laten voorbereidingen te treffen in het aanpassen van hun vistuig. Tijdens deze drie jaar is bodemberoerende visserij in deze zones dus nog toegelaten, hierna is enkel het testen van alternatieve technieken en niet-bodemberoerende visserij toegelaten.

De uitoefening van recreatieve strandvisserij betreft echter een Vlaamse bevoegdheid.

2. Het marien ruimtelijk plan is een belangrijke vorm van rechtszekerheid voor alle actoren die actief zijn op onze Noordzee. De wensen en opmerkingen van de verschillende sectoren en actoren zijn daarom cruciaal om tot een breed gedragen plan te komen. De Belgische Noordzee is echter ook één van de drukste zeegebieden ter wereld; daarom zal het nodig zijn om afwegingen en compromissen te maken. Dit zal vanzelfsprekend gebeuren na grondig overleg met de verschillende betrokkenen.

3. Alles wordt in het werk gesteld om de aanneming van het nieuwe marien ruimtelijke plan op een zo participatief en transparant mogelijke manier te laten gebeuren. Zo heeft op 8 februari een startevenement plaatsgevonden voor alle geïnteresseerden om hen op de hoogte te brengen van het proces dat zal leiden tot het nieuw marien ruimtelijk plan. Alle betrokkenen (overheden, belangenorganisaties, bedrijven, ngo’s en individuen) kregen na dit startevenement de kans om hun opmerkingen en voorstellen in te dienen.

Een kans waar velen, zoals de stad Nieuwpoort, gebruik van hebben gemaakt. Na deze stap zijn er echter nog participatieve stappen die ervoor zorgen dat er tot een evenwichtig plan gekomen wordt. Zo dient de raadgevende commissie ook een advies te verlenen over het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit alle betrokken administraties, Vlaams en federaal. Het plan wordt ook voorgelegd aan alle gewestregeringen, de federale regering en de buurlanden en er zal ook een uitgebreide publieksconsultatie plaatsvinden. Er zijn dus verschillende participatieve stappen ingebouwd doorheen het hele proces die ervoor zullen zorgen dat we tot een breed gedragen en evenwichtig nieuw marien ruimtelijk plan komen.