Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-142

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Europees rijbewijs - Uitreiking - Achterstand

Europees rijbewijs

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
4/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-142 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf einde januari werden alle landen van de Europese Unie geacht om het Europese rijbewijs uit te reiken. Ons land is daarvoor echter blijkbaar niet klaar. Enkel Frankrijk en Cyprus bevinden zich in dezelfde situatie. BelgiŽ zou klaar zijn tegen mei 2013.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe verklaart de staatssecretaris de achterstand van ons land - toch zo'n vier maanden - met betrekking tot de uitreiking van het EU-rijbewijs?

2) Wie draagt de aansprakelijkheid voor die vertraging?

3) Welke consequenties zijn aan de laattijdige invoering verbonden?

Antwoord ontvangen op 4 december 2014 :

1-2) Het Europees rijbewijs werd met ingang van 1 januari 1989 ingevoerd bij het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieën, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen, dat voorzag in de omzetting van de eerste Europese rijbewijsrichtlijn 80/1263/EEG.

De derde rijbewijsrichtlijn 2006/126/EG verplichtte de lidstaten tot de invoering van een bankkaartmodel van het rijbewijs vanaf 19 januari 2013. Ter voorbereiding van de afgifte van dit nieuwe rijbewijsmodel, begon België op 7 juli 2010 met het uitreiken van een bankkaartmodel in een beperkt aantal gemeenten, om vervolgens stelselmatig in meer gemeenten burgers van het nieuwe model te voorzien; dat ging gepaard met de geleidelijke verbinding van de betrokken gemeenten met de kruispuntbank van de rijbewijzen. Het ging om een Europees rijbewijs volgens het (optionele) bankkaartmodel van de tweede rijbewijsrichtlijn 91/439/EEG.

Door een onvoorziene verwikkeling in de overheidsopdrachtenprocedure voor de productie van het rijbewijsmodel van richtlijn 2006/126/EG en de bezorging ervan in de gemeenten, liep de afgifte ervan in alle 589 gemeenten enkele maanden vertraging op. Sinds 1 mei 2013 wordt in alle Belgische gemeenten het nieuwste Europese rijbewijsmodel afgegeven.

3) De vertraging werd tijdig gemeld aan de Europese Commissie; er zijn geen consequenties aan verbonden.