Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-136

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum

politie
aanwerving
gerechtelijke politie
tekort aan arbeidskrachten

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-136 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een van de representatieve vakbonden meldt dat het jaarquotum voor aanwerving van nieuwe politieagenten momenteel 1.000 bedraagt, terwijl er bijna 1.500 nodig zijn om de huidige en te verwachten tekorten (onder andere vergrijzing) op te vangen. Dit te beperkte quotum veroorzaakt nijpende manco's, zowel bij sommige plaatselijke als het federale korps. Bij de wegpolitie zal tegen 2014 zo'n 30 % van het personeel op pensioen vertrekken en zo'n probleem blijkt bij de federale gerechtelijke politie nog veel schrijnender. De vakbond stelt - verrassend - vast dat er voldoende kandidaten zijn, want 13 000 personen schreven zich in voor het aanwervingsexamen… amper 10 % slaagde, maar van deze 1 300 werden er 300 doorgeschoven naar volgend jaar.

Hierbij de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister de zorgwekkende toestand met betrekking tot de aanwerving van nieuwe politiemensen teneinde over een noodzakelijk minimum personeel te beschikken? Bevestigt de minister de onrustbarende cijfers bij onder andere de wegpolitie en de gerechtelijke politie?

2) Hoe zal zij dit dreigende tekort, dat steeds meer urgent lijkt, counteren? Heeft zij een plan ter zake en hoe zal zij dit toepassen? Of heeft zij geen beleidsplan hieromtrent?

3) Zal/kan zij haar opvolger een haalbaar en voldoeninggevend scenario met betrekking tot aanwervingen voorleggen?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

Sinds geruime jaren voorzag het rekruteringsplan, dat jaarlijks wordt geherevalueerd door de federale politie, in een indienstneming van 1 200 inspecteurs van politie om de uitstroom te compenseren. Dit plan is nooit als dusdanig ingevuld om diverse opportuniteitsredenen (minder gedurende bepaalde jaren, dan weer meer op andere ogenblikken, vaak ingevolge gebeurtenissen waarop is ingespeeld).

Op dit moment is het voorgestelde quotum om verschillende redenen inderdaad lager dan het voorstel opgenomen in het hierboven aangehaalde rekruteringsplan. Het Grondwettelijk Hof heeft een arrest genomen, in juli laatstleden, waardoor de regels inzake ambtsneerlegging ingevolge de oppensioenstelling voor de personeelsleden van de politiediensten in vraag zijn gesteld. Een werkgroep samengesteld uit, enerzijds, vertegenwoordigers van het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen, en, anderzijds, vertegenwoordigers van de verschillende vakorganisaties onderzoekt de impact van het arrest en beoogt nieuwe regels inzake de oppensioenstelling te formuleren. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die in dit domein (zullen) worden genomen ipso facto een effect zullen hebben op de personeelsbehoeften in de verschillende korpsen van lokale politie en in het korps van de federale politie.

Bovendien laten de aangekondigde optimalisaties, alsook de kerntakendebatten binnen de federale politie en binnen lokale politiekorpsen, ook een nieuwe personeelsinzet en -organisatie toe, waarbij de effectiviteit en efficiëntie wordt versterkt zonder te leiden tot een verhoging van de personeelscapaciteit. In bepaalde diensten zal deze oefening zich zelfs vertalen in een vermindering van het nodige aantal personeelsleden. Aangezien de werkzaamheden nog volop aan de gang zijn, hoop ik voor wat de federale politie betreft, binnen afzienbare tijd met resultaten naar buiten te komen.

De administratieve vereenvoudiging, via het gebruik van informatiemiddelen en -ontwikkelingen, faciliteert eveneens het dagelijks politiewerk.

Overigens moeten ook de budgettaire beperkingen, die zich stellen op alle niveaus, in overweging worden genomen. Op federaal niveau zal na de budgetcontrole, rekening moeten worden gehouden met de geactualiseerde federale richtlijnen en voorschriften inzake de personeelsmonitoring.

Ook op lokaal niveau wordt vastgesteld dat heel weinig lokale politiekorpsen gebruik maken van de mogelijkheden van de omzendbrief van 14 mei 2013 om hun korps te versterken (2 in 2014).

Het geheel van bovenstaande elementen getuigt dat de politie voortdurend in evolutie is en dat de politie van morgen gevoelig kan/zal verschillen van die van gisteren of zelfs van vandaag.

Hierbij trachten wij, de federale en lokale politieoverheden en de korpsleidingen van zowel de federale als de lokale politie, een duurzaam beleid te voeren waarin voor de personeelsinvulling een evenwicht bewaakt wordt tussen de lange termijn simulaties en de korte termijn behoeften, tussen de instroom en de uitstroom en vooral tussen de taken, de behoeften en de beschikbare middelen.