Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1277

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders

tabak
tabaksindustrie
nicotineverslaving
reclame
overtreding
officiële statistiek

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
26/4/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1278

Vraag nr. 6-1277 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recentelijk werd in de pers bericht over de boetes die de correctionele rechtbank van Brussel aan enkele tabaksproducenten oplegt. Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is dan ook verboden in ons land.

De wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten verbiedt in zijn artikel 7 meer bepaald «  elke mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken ».

Er zijn wel enkele uitzonderingen voor :

– reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden uitgegeven ;

– reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector ;

– incidentele reclame in het kader van de aankondiging aan het publiek van evenementen in het buitenland ;

– het afficheren van het tabaksmerk in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen.

De Controledienst Tabak en Alcohol van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid controleert de naleving van het rookverbod in openbare ruimtes en in de horeca. Voor de controles in de horeca krijgt de FOD ondersteuning van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Ook de lokale politie is bevoegd om overtredingen op de rookwetgeving te verbaliseren. De FOD Werkgelegenheid controleert de toepassing van het rookverbod op de werkplek.

De Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid waakt ook over :

– de verkoop van tabaksproducten aan minzestienjarigen, al dan niet via verdeelautomaten ;

– het verbod op reclame voor en sponsoring van tabaksproducten ;

– de etikettering en samenstelling van tabaksproducten en de verkoop ervan.

Transversaal karakter van de vraag : de Gemeenschappen staan in voor tabakspreventie en programma's die inzetten op het stoppen met roken. Ik verwijs wat Vlaanderen betreft naar de website : www.vlaanderenstopmetroken.be. Op het federaal niveau worden er ook diverse initiatieven genomen en wordt de reclame voor tabak aan banden gelegd. Het betreft dan ook een transversale Gemeenschapsaangelegenheid.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Kan u een overzicht geven van het aantal processen verbaal (PV's) dat jaarlijks opgesteld werd per tabaksproducent en dit voor de afgelopen vijf jaar ? Graag kreeg ik een opsplitsing per producent per jaar. Is er sprake van bepaalde hardleerse overtreders ?

2) In hoeveel van de gevallen de tabaksproducent overgaat tot het betalen van een minnelijke schikking of in beroep gaat tegen de PV gedurende de afgelopen vijf jaar ? Graag kreeg ik en opsplitsing per producent per jaar.

3) Kan u een overzicht bezorgen van de vijf belangrijkste inbreuken op de vigerende regelgeving gedurende de afgelopen vijf jaar ?

4) Kan u op hoofdlijnen toelichten hoe de inspecteurs van de Controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid te werk gaan ?

5) Kan u meedelen of de inspecteurs van bovenvermelde dienst instructies meekrijgen of andere richtlijnen die hen moeten helpen bij het uitvoeren van hun taken ? Zo ja, hoe komen deze tot stand ? Zo neen, waarom niet en kan u dit toelichten ?

6) Hoe wordt er gegarandeerd dat de inspecteurs de wetgeving op eenzelfde, uniforme manier interpreteren zodat er geen interpretatieverschillen zijn aangaande de vaststellingen ten aanzien van de tabaksproducenten ?

7) Heeft in het verleden reeds overleg plaatsgevonden tussen de administratie en de sector omtrent de inbreuken op de vigerende regelgeving ? Zo niet, bent u van plan om hiertoe een initiatief te nemen en kan dit worden toegelicht welke de inhoud en de kalender zijn ?

Antwoord ontvangen op 26 april 2017 :

Het antwoord op deze vraag valt onder de bevoegdheid van de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ik beveel u dan ook aan voornoemde vraag aan haar te richten.