Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1128

van Nadia El Yousfi (PS) d.d. 22 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

“Bio”-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie

verdelgingsmiddel
bescherming van de consument
biologische landbouw
biologisch product
milieukeurmerk

Chronologie

22/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 )
13/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1129

Vraag nr. 6-1128 d.d. 22 november 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Verschillende punten van de Europese wetgeving inzake “bio”-voeding staan momenteel ter discussie met het oog op de herziening van de wetgeving ter zake.

Hoewel het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de productie van biovoedingsmiddelen verboden is, vereist de wetgeving niet dat biovoeding op zich effectief vrij is van pesticiden.

Nochtans is dat precies wat de consument verwacht, en dat is te begrijpen.

In ons land mag een product niet meer onder het biolabel worden verkocht wanneer het meer dan 0,01 ppm pesticiden (de grens voor babyvoeding) bevat.

Volgens mijn informatie wil de Europese Commissie deze “decertificering” in alle Europese landen opleggen.

Het Europees Parlement vindt dat de decertificering maar van toepassing moet zijn wanneer het gebruik van pesticiden tijdens de productie kan worden aangetoond.

Deze aangelegenheid heeft betrekking op de bescherming van de consument en de deelstaten zijn bevoegd voor de manier van produceren en de etikettering van bioproducten. Beschikt u over bijkomende informatie over de evolutie van dit dossier?

Zijn er contacten tussen uw departement en de deelstaten?

Antwoord ontvangen op 13 januari 2017 :

In het kader van de herziening van Europese verordening 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, meer bepaald inzake de detectie van residuen, mag ik het geacht lid er van op de hoogte brengen dat er inmiddels een nieuw voorstel is geformuleerd. De declassering van biologische producten in het geval zij qua residuwaarde een limiet hebben overschreden die in de Europese reglementering is opgenomen voor babyvoeding, is niet weerhouden als voorstel.

Het nieuwe voorstel kan als volgt worden samengevat : producten in de welke de aanwezigheid van meer dan twee producten of stoffen worden aangetroffen die gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel maar die niet zijn toegestaan om gebruikt te worden bij biologische productie en die meer dan tweemaal de bepalingslimiet overschrijden, zullen niet als een bioproduct op de markt kunnen worden gebracht, noch in de bioproductie kunnen worden gebruikt.

Hierover bestaat er nog geen consensus en de discussie tussen de Lidstaten van de Europese Unie (EU) hieromtrent is nog steeds gaande.

Deze materie is evenwel geen federale bevoegdheid. Ze wordt opgevolgd door de Gewesten.