Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1018

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 augustus 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten

buitenlandse handel
Marokko
dubbele belasting

Chronologie

1/8/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 )
5/9/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020

Vraag nr. 6-1018 d.d. 1 augustus 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Gewesten zijn bevoegd voor de Buitenlandse handel, maar de federale overheid blijft nog steeds een soort coŲrdinatie op zich nemen. Anderzijds zijn de gewesten ook afhankelijk van federale beslissingen die echter een grote invloed hebben op de politiek die de Gewesten voeren op het vlak van het promoten en stimuleren van samenwerking en buitenlandse handel.

Belgische bedrijven die actief zijn in Marokko worden dubbel belast. Dit in tegenstelling tot zowat alle mogelijke andere landen waar net die dubbele belasting wordt vermeden.

Marokko houdt 10 % af aan de basis en voor de rest worden deze bedrijven in BelgiŽ gewoon belast zoals alle andere Belgische bedrijven. Onze bedrijven vinden deze dubbele belasting discriminatoir vooral omdat andere landen zoals onder andere Frankrijk onderhandelen met de Marokkaanse overheid om deze af te schaffen of het bedrag aan belastingen dat Marokko afhoudt teruggeven aan de bedrijven via een belastingkrediet. Het probleem is dat onze bedrijven een concurrentieel nadeel ondervinden door deze dubbele belasting.

Marokko is echter zowel voor het Vlaams Gewest als voor het Waals Gewest een zeer belangrijke handelspartner. De gewesten ondervinden echter duidelijk nadeel door het nog steeds verder bestaan van deze dubbele belasting.

Het zou voor de Gewesten uiterst belangrijk zijn indien de federale overheid initiatieven zou nemen om deze dubbele belasting af te schaffen en de belasting die de Belgische bedrijven moeten betalen in Marokko terug te storten naar de bedrijven wanneer zij voor hun activiteiten nogmaals volledig belast worden door de federale overheid.

Erkent de staatssecretaris deze ernstige problematiek voor het Vlaamse en Waalse bedrijfsleven?

Kan u een initiatief nemen om, in overleg met de verschillende Gewesten, een oplossing te zoeken voor deze dubbele belasting voor de Belgische bedrijven?

Welke initiatieven zal u, in samenspraak met de Gewesten, nemen om onderhandelingen op te starten met de Marokkaanse overheid om deze ernstige hinderpaal voor een optimale handelsrelatie weg te werken?

Antwoord ontvangen op 5 september 2016 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt.