Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9977

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 oktober 2013

aan de minister van Justitie

Bouw van een gevangenis in Marokko - Haalbaarheid - Andere onderzoeken

overbrenging van gedetineerden
Marokko
strafgevangenis

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
13/12/2013 Herkwalificatie
7/2/2014 Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4550

Vraag nr. 5-9977 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nadat de minister eerder liet weten dat het stoere voorstel van de burgemeester van Antwerpen om gevangenissen in Marokko te laten bouwen onrealistisch en onuitvoerbaar is, bleek dat ze dit voorstel ook daadwerkelijk heeft laten onderzoeken. Er zouden zelf gesprekken geweest zijn met de autoriteiten in Marokko. Ook andere ideeŽn, zoals een gevangenisboot, werden onderzocht, maar onrealistisch bevonden vanwege de complexe Vlaamse regelgeving.

De minister stelde in een reactie dat in het kader van strafuitvoering alle pistes worden onderzocht, zelf ook de meest waanzinnige voorstellen zoals die van het Vlaams Belang.

Hierover de volgende vragen.

1) Wat bedoelt de minister wanneer ze stelt dat ze de verschillende pistes zoals de gevangenis in Marokko onderzoekt? Wat houdt een dergelijk onderzoek concreet in? Welke onderzoeksdaden werden daarbij gesteld, op welke momenten en wie voerde deze onderzoeken uit? Kan de minister de rapporten en conclusies daarvan beschikbaar stellen aan het parlement, inzonderheid het onderzoek naar eventuele gevangenissen die BelgiŽ in buitenland, en met name in Marokko, zou bouwen?

2) In welke mate gaat het hier om ernstige beleids- en haalbaarheidsonderzoeken en weerstaan deze een wetenschappelijke toetsÖ of gaat het eerder om een verdedigingsstrategie en een zoektocht naar argumenten om beleidsvoorstellen van derden te kunnen ontkrachten?

3) Ik ben zeer blij dat de minister blijkbaar elk beleidsvoorstel ernstig neemt en laat onderzoeken. Heeft zij ook de beleidsvoorstellen van mijn partij en mezelf ten gronde onderzocht? Zo ja, welke, wanneer en met welk resultaat?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2014 :

1. Voor wat betreft de mogelijkheid tot het bouwen van een gevangenis in Marokko werd dit informeel afgetoetst met de Marokkaanse autoriteiten door onze Ambassade in Rabat en meer bepaald de Belgische verbindingsmagistraat en door een kabinetslid met de Marokkaanse Ambassadeur en de Marokkaanse verbindingsmagistraat in Brussel. Uit deze informele contacten bleek al snel dat Marokko hiervoor geen vragende partij was zodat er geen verder onderzoek diende te gebeuren.

2. Zie 1. Indien er geen interesse is vanwege het partnerland, zijn verdere studies een nutteloze investering en de toets van de inspectie van financiën niet doorstaan.

3. Ook het voorstel van de drijvende detentieplatformen werd onderzocht.

Deze stootten evenwel telkens op verschillende problemen, hetzij regelgevend, hetzij praktisch van aard:

De praktische problemen zijn voornamelijk van infrastructurele aard : te lage bruggen, kanalen met weinig diepgang, te smalle sluizen, te ondiep water, een te groot verschil tussen het niveau van eb en vloed …

Daarnaast zijn er een aantal moeilijkheden op het vlak van regelgeving.

Zo zijn er bezwaren op het vlak van ruimtelijke ordening: kades zijn steevast ingekleurd voor een economische bestemming, en niet voor een bestemming van openbaar nut, er moet een bepaalde perimeter worden gerespecteerd, de inplanting mag geen economische activiteiten verstoren, het gebouw moet een stedenbouwkundige vergunning krijgen waarbij een openbaar onderzoek moet worden gevoerd naar eventuele bezwaren, …

Rond vele bedrijven in havens die werken met chemische stoffen dient een SEVESO-veiligheidsperimeter gerespecteerd te worden waarbinnen permanente bewoning verboden is, en zo zijn er nog wel een aantal regels waarmee rekening moet gehouden worden.

Samengevat kunnen we dus stellen dat de inplanting van drijvende detentieplatformen niet evident is.