Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9450

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 2 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

De overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie

Eerste Wereldoorlog
bescherming van het erfgoed
museum
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
historische plaats

Chronologie

2/7/2013Verzending vraag
1/8/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3047

Vraag nr. 5-9450 d.d. 2 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KMLK) in Brussel wil een historisch centrum oprichten dat de huidige Dodengang in Diksmuide en de Duitse bunker in Kaaskerke met elkaar verbindt. Dit historisch centrum wil hiermee de mogelijkheid bieden aan de bezoekers om te begrijpen hoe dicht de vijandelijke linies tijdens de Eerste Wereldoorlog bij elkaar lagen.

Met Waterwegen en Zeekanaal N.V., eigenaar van de gronden en van de bunker, werd een aantal werkvergaderingen georganiseerd in verband met de opname van de bunker in het circuit van het bezoek aan de Dodengang. Als gevolg van deze contacten werd door Defensie een ontwerpakkoord opgesteld dat aan Waterwegen en Zeekanaal N.V. werd overgemaakt. Deze laatste begin 2012 haar bemerkingen aan Defensie overgemaakt.

In het licht van de nakende herdenking van de honderdjarige oorlog is het belangrijk dat er duidelijkheid komt omtrent de verdeling van de kosten tussen Waterwegen en Zeekanaal N.V. en Defensie, en omtrent de datum waarop het samenwerkingsverband kan ingaan.

Volgens mijn informatie was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal N.V.en Defensie voorzien voor eind 2012.

Daarom had ik de minister graag volgende vragen gesteld:

1) Is er al een definitief akkoord tussen Waterwegen en Zeekanaal N.V. en Defensie omtrent de overdracht van de bunker en wat is de inhoud van dit akkoord?

2) Is er al een verdeelsleutel bepaald voor de medefinanciering door de verschillende partijen?

3) Is er al een datum bepaald wanneer de Duitse bunker opgenomen kan worden in het circuit van de Dodengang?

4) Plant Defensie bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld een tentoonstelling rond de onderwaterzetting, of over de Franse troepen in deze sector) in en rond de site "Dodengang" naar aanleiding van de herdenking "100 jaar Groote Oorlog"?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Dankzij de talrijke technische werkvergaderingen tussen het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, de Defensiestaf, Waterwegen en Zeekanaal en Erfgoed Vlaanderen, is een akkoord tot stand gekomen tussen de verschillende betrokken partijen. Ik heb onlangs de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en deze aan Vlaams minister Crevits verstuurd voor medeondertekening.

De verdeelsleutel opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat Waterwegen en Zeekanaal de schoonmaak, de stabilisering en de versteviging van de Duitse bunker ten laste neemt. De Vlaamse overheid is en blijft eigenaar van de Duitse bunker. Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis zal de integratie van deze bunker in de site van de Dodengang en de inrichting ervan realiseren. De inrichting betreft de toegang (trappen, afsluitingen, enz.) en de museologie met het oog op het bezoek van het publiek in één enkel circuit.

Er is momenteel nog geen vaste datum vastgelegd voor de integratie van de Duitse bunker in het circuit van de Dodengang. De werken zijn gepland om in de loop van 2013 uitgevoerd te worden. Het is duidelijk de bedoeling en de vaste wil om klaar te zijn voor het eeuwfeest van de Eerste Wereldoorlog.

Zowel het tactische aspect van de overstroming als de rol van de Franse marinefuseliers zullen in de nieuwe museologie van het interpretatiecentrum van de Dodengang hernomen worden.