Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9419

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 26 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Gewestelijk Expresnet - Uitbreiding - Stand van zaken - Desiro-treinen

openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
lawaai
voertuig op rails
reizigersvervoer

Chronologie

26/6/2013Verzending vraag
5/9/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9419 d.d. 26 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tuc rail, een studiebureau en dochteronderneming van Infrabel, voert in opdracht van Infrabel grote uitbreidingswerken uit op verschillende strategische spoorassen naar Brussel. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een project voor de realisatie van een voorstadsnet op de spoorlijnen rond Brussel, zodat de hoofdstad vlotter toegankelijk is met het openbaar vervoer. Het netwerk wordt stervormig en zal bestaan uit negen lijnen. Voor het GEN-netwerk heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zogenaamde lichtgewichttreinen van het type Desiro ML besteld.

De treinen zullen voor het grootste deel gebruik maken van de reeds bestaande spoorlijnen in en rond Brussel. Om de capaciteit van de bestaande spoorlijnen op te voeren om het geplande treinaanbod te kunnen realiseren, zal het aantal sporen verdubbeld worden van twee naar vier op de hoofdlijnen op de hoofdassen van en naar Brussel. Tijdens de spits zullen de GEN-treinen op de hoofdlijnen viermaal per uur per richting rijden en buiten de spits tweemaal per uur per richting. Voor deze diensten zullen nieuwe treinstellen worden besteld. Op de lijnen waar de GEN-treinen rijden, zullen extra haltes worden geopend.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld:

1) Wat is de stand van zaken van het project? Hoe groot is de opgelopen vertraging al en hoe is de budgettaire toestand van het project, dit wil zeggen, verlopen de uitgaven volgens de raming?

2) Welke maatregelen zal Infrabel treffen om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken? Her en der werden al geluidsschermen gebouwd. Wat is het effect ervan ? Vooraleer de grootte (demping van het geluid in decibels) van de geluidsschermen te bepalen, zijn er allicht geluidsmetingen uitgevoerd? Zo ja, wat is de kostprijs hiervan? Welke firma voert de geluidsmetingen uit?

3) Voor de uitbating van het net werden dus Desiro's gekocht. Hoeveel werden er besteld en wanneer worden ze geleverd? Werden ze voldoende getest op tekortkomingen of wordt de Desiro een nieuwe Fyra ?

Antwoord ontvangen op 5 september 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep de volgende elementen mee :

1.     De voltooiing van de projecten zal afhangen van de lopende onderhandelingen over het meerjareninvesteringsplan. 

2.     Wat het beperken van de geluidshinder betreft: voor elk programma wordt een effectenstudie uitgevoerd, waarin een luik 'geluidshinder' verwerkt zit. Om deze effectenstudie uit te voeren, doet Infrabel een beroep op gespecialiseerde en erkende bureaus die worden aangeduid volgens de regels voor overheidsopdrachten. 

3.     De levering van de 305 bestelde Desiro's is aan de gang. 88 stellen worden al in commerciële dienst gebruikt.  

Dankzij de indienstelling van de motorstellen Desiro konden bepaalde tekortkomingen worden vastgesteld. De constructeur en de NMBS hebben de nodige zaken geregeld en verbeteringsacties bepaald, waardoor de beschikbaarheid van de stellen al aanzienlijk gestegen is. 

In het kader van de opvolging van de waarborg, onderzoeken de constructeur en de NMBS verder de gebreken en nemen ze, in voorkomend geval, de nodige maatregelen om de bedrijfszekerheid van de stellen te verbeteren.