Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9402

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 25 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren

overheidsapparaat
ambtenaar
rechten van de ambtenaar
thuiswerk
ministerie
Regie der Gebouwen

Chronologie

25/6/2013 Verzending vraag
9/7/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3209

Vraag nr. 5-9402 d.d. 25 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel ambtenaren hoeven zich straks slechts twee keer per week op kantoor te melden. De federale overheid gaat immers tienduizenden vierkante kilometer dure en overbodige kantoorruimte van de hand doen en zal het thuiswerken extra aanmoedigen. Dat besparingsidee is het werk van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten, en van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert. Het project beoogt jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan huurgeld te besparen.

Die denkoefening zou de FOD Mobiliteit een jaarlijkse besparing van 1,6 miljoen euro opleveren en de Rijksdienst voor Pensioenen een jaarlijkse besparing van 6 miljoen euro. Er zou ook een oefening gebeurd zijn voor de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

1) Zijn ook de andere FOD's in de denkoefening opgenomen of werd de concrete berekening enkel gemaakt voor de FOD Mobiliteit en voor de Rijksdienst voor Pensioenen?

2) Kan de staatssecretaris een lijst van overheidsdiensten geven waarvoor die oefening is gedaan?

3) Voor welk begrotingsjaar wordt de implementatie van het plan of voorstel voorzien?

4) Op hoeveel wordt de totale besparing op de huur - de eenmalige besparing en de recurrente - geraamd?

5) Zijn er ook ramingen van de bijkomende kosten die deze denkoefening met zich meebrengt, zoals de satellietkantoren?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2013 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Het is inderdaad zo dat de federale diensten op een meer strategische en efficiënte manier met hun huisvesting moeten omgaan. Een huisvesting die jaarlijks bijna een half miljard euro aan huurgelden vertegenwoordigt.

De meerwaarde van het nieuwe werken bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (project Novo), het vrijmaken van 14 van de 34 verdiepingen in de Pensioentoren door de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) en het lopende Optifed-project van de FOD Mobiliteit, die van twee gebouwen naar een gebouw gaat en zo jaarlijks 1,6 miljoen euro huurgeld uitspaart, spreekt voor zich. Wanneer de prikklok van een dienst op piekdagen een bezetting van 50 % van de beschikbare capaciteit aangeeft, is het tijd voor structurele oplossingen.

De gezamenlijke bevoegdheden van mijn collega Servais Verherstraeten en mezelf, vormen een sterke combinatie om dergelijk structurele oplossingen te ondersteunen. De Regie der Gebouwen heeft een norm van 13,5m² per VTE medewerker gedefinieerd, gebruikt deze norm in de behoeftenprogramma’s voor de huisvesting van de overheidsdiensten en wil vanuit deze norm een twintigtal diensten doorlichten in de periode 2013-2014. Ik verwijs naar mijn collega Verherstraeten voor de lijst van diensten met wie de Regie deze doorlichting wenst op te starten. Door een samenwerking aan te gaan met de FOD Personeel en Organisatie, kan de Regie alvast vandaag de gebouwen linken aan het aantal personen die er werken.

De bedoeling is dat op deze basis door de Regie der Gebouwen een strategische huisvestingsplanning wordt uitgewerkt om diensten te begeleiden naar een nieuwe en meer efficiënte bezetting. Want de situatie van de diensten is uiteraard verschillend qua actuele bezetting en aantallen, qua vereisten inzake huisvesting en functionaliteit, qua lopende huurcontracten of gebouwen in eigendom en qua momentum om aan te grijpen, bijvoorbeeld met het oog op een nakende verhuis.

Maar zoals het managementcredo wil: “structure follows strategy”. Het betreft hier niet louter het aantal vierkante meters an zich. Het gaat om een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van werken.

De vierkante meters staan namelijk in relatie met de algemene werkorganisatie. Telewerken, satellietkantoren en resultaatgericht werken en leidinggeven zijn eveneens essentiële hefbomen om te komen tot een duurzame besparing. Ze kunnen niet los van elkaar bekeken worden.

De regelgeving inzake telewerken laat vandaag al toe dat 3/5 van de arbeidsregeling, thuis of op een andere locatie wordt gepresteerd en dit zowel op periodieke basis als op ad hoc basis. Het komt er op aan nog meer directiecomités de stap naar telewerk te laten zetten voor een grotere groep van medewerkers, want telewerken moet natuurlijk functioneel zijn en niet elke functie leent zich hiertoe.

Momenteel telewerkt 4,8 procent van de federale medewerkers minstens een halve dag in de week. Deze groep moet structureel verder groeien en niet overal wordt de mogelijkheid van telewerken gekoppeld aan een systeem van dynamisch werken, waarbij de betrokkene niet meer over een eigen bureau/kantoor beschikt.

Inzake satellietkantoren is begin dit jaar een pilootproject gestart in kader van het Optifed-programma. Het betreft een samenwerking tussen de FOD Mobiliteit, FOD Economie, FOD Financiën en FOD Sociale Zekerheid. Zij hebben al 63 potentiële locaties in kaart gebracht met mogelijks 346 satellietwerkplaatsen. Via het Optifed-programma hebben ze eveneens geld gekregen om een reserveringssysteem uit te bouwen. Daarnaast hebben ook de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) een pilootproject inzake satellietwerken. Aangezien zij overwegend eigenaar van hun gebouwen en antennes zijn, en dit in tegenstelling tot de federale overheidsdiensten, hebben zij ervoor gekozen om op eigen kracht te starten. Op termijn lijkt het me essentieel dat deze initiatieven geïntegreerd worden.

Het Directoraat-generaal OPO van de FOD Personeel en Organisatie heeft het nieuwe werken bij de FOD Sociale Zekerheid begeleid en is ook nauw betrokken bij het nieuwe werken in het kader van Optifed: het project van de FOD Mobiliteit, de satellietkantoren en het project van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) MI, dat onder meer als doel heeft de huisvestingskosten met 28 % te doen dalen. De expertise van de DG OPO staat ter beschikking van de diensten voor dergelijke projecten.

Aangezien het een amalgaam van initiatieven betreft met betrokkenheid van vele partners, niet alle projecten al even ver staan in hun uitrol en de impact van de budgettaire situatie op deze initiatieven sterk kan verschillen, is het vandaag niet mogelijk om een globaal becijferd overzicht te geven van de concrete besparingen en eventuele bijkomende kosten per (begrotings-)jaar.

Wel kan ik meegeven dat het Optifed-project bij de FOD Mobiliteit en Vervoer reeds is gestart en als streefdoel heeft de volledige verhuis naar het City Atrium Gebouw te realiseren tegen medio 2014, dus begrotingsjaar 2014. De jaarlijkse besparing door het niet langer huren van de verdieping van het CCN Gebouw bedraagt 1.6 miljoen euro. De raming van de herinrichtingwerken en de projectgebonden werkings- en investeringskosten bedraagt 1.338.500 €.

De raming voor de inrichting van de satellietkantoren bedraagt 220 000 euro.

De raming voor de externe begeleiding van de FOD Mobiliteit, de POD MI en het satellietproject bedraagt 500 000 euro.

Voor de details van de doorlichting van de Regie der Gebouwen verwijs ik naar mijn collega Verherstraeten.