Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9199

van Freya Piryns (Groen) d.d. 5 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De achterstand in asieldossiers van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
politiek asiel
asielzoeker

Chronologie

5/6/2013Verzending vraag
10/6/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3549

Vraag nr. 5-9199 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind maart 2013 bedroeg de totale werklast van het CGVS 10†339 dossiers; 3†900 dossiers kunnen worden beschouwd als de normale werkvoorraad. 6†439 dossiers maken de reŽle achterstand uit. Het CGVS sprak de hoop uit om de achterstand binnen het jaar weg te werken. Dat doel kan uiteraard worden ondergraven door een vermindering van personeelsbestand. Het CGVS meldde immers tegelijkertijd dat door de nieuwe besparingsmaatregelen een lineaire besparing op het personeel moet worden doorgevoerd. Zo worden 15 % van de werkingsmiddelen en 20 % van de investeringsmiddelen bevroren.

Hoe schat de staatssecretaris die situatie in? Het wegwerken van de achterstand in dossiers is namelijk een essentieel onderdeel van haar beleid dat een snelle en efficiŽnte asielprocedure voor iedereen voorstaat.

Hoe zit het met de huidige behandelingstermijn van de dossiers? De staatssecretaris verklaarde onlangs dat elk asieldossier binnen de 3 maanden wordt behandeld. Ik neem echter aan dat dit over nieuwe dossiers en niet over de achterstallige dossiers gaat.

Antwoord ontvangen op 10 juni 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Het wegwerken van de achterstand in de te behandelen asieldossiers is een prioriteit voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Net als het blijven inzetten op kwalitatieve beslissingen.

Het CGVS is er de voorbije jaren in geslaagd de output sterk te verhogen – met behoud van een goede kwaliteit van de behandeling van de asielaanvragen. Zo is te verklaren dat de output in 2012 122 % hoger lag dan de output in 2009. Dit is het gevolg van zowel de toekenning van bijkomend personeel als interne maatregelen, genomen door het CGVS, teneinde de efficiëntie te versterken.

In 2012 werden in totaal 19 731 beslissingen genomen. Dit betekent dat er in 2012 gemiddeld 1 644 beslissingen per maand werden genomen. Ten gevolge een reeks besparingsmaatregelen ligt het personeelsbestand op dit ogenblik 27,5 VTE (van niveau A – dus voor de dossierbehandeling) lager dan het oorspronkelijk vooropgesteld personeelsbestand. Het ingediende personeelsplan 2013 voorziet een bijkomende versterking met 15 VTE niveau A.

Het CGVS is er tot op heden in geslaagd de achterstand weg te werken zoals vooropgesteld. Sinds einde maart 2012 heeft het CGVS zijn achterstand immers weggewerkt tegen een ritme van gemiddeld 420 dossiers per maand. Dit is mede te danken aan het feit dat de instroom (het aantal asielaanvragen) sinds enige tijd lager ligt.

Het blijft belangrijk dat het CGVS de nieuwe asielaanvragen systematisch binnen korte tijd behandelt en verder de achterstand – zoals vooropgesteld tegen midden volgend jaar – kan wegwerken.

Met betrekking tot de doorlooptijd moet er inderdaad een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de doorlooptijd voor de nieuw ingediende asielaanvragen (in 2012 en 2013) en anderzijds de doorlooptijd voor de totale werkreserve inclusief de achterstand.

Het CGVS boekte sinds 2012 vooruitgang inzake het aantal genomen beslissingen. Het kortte de doorlooptijd sterk in voor beslissingen in asielaanvragen die in 2012 en 2013 werden ingediend (volgens het LIFO-principe – last in first out). Gemiddeld deed het CGVS er 80 kalenderdagen over om een beslissing te nemen vanaf de datum waarop de DVZ het asieldossier aan het CGVS overmaakte.

De gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op het CGVS inclusief de historische achterstand is momenteel 275 kalenderdagen. Aan het huidige tempo zal de achterstand in 2014 weggewerkt zijn.