Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9188

van Freya Piryns (Groen) d.d. 5 juni 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De achterstand in de behandeling van de asieldossiers

politiek asiel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Dienst Vreemdelingenzaken
asielzoeker

Chronologie

5/6/2013Verzending vraag
10/6/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3122

Vraag nr. 5-9188 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In januari 2013 werden er een kwart minder asielaanvragen ingediend dan in het jaar voordien, namelijk 1 644. Het CGVS nam in diezelfde maand 1 401 beslissingen.

Hoewel het aantal asielaanvragen dus met één vierde is gedaald in vergelijking met het jaar voordien, slaagt het CGVS er nog steeds niet in om de werklast bij te houden, in tegendeel, het lijkt erop dat de achterstand nog steeds aangroeit.

Kan de minister me een overzicht geven van:

-de totale achterstand in dossiers bij het CGVS?

-de evolutie van de achterstand over de laatste twee jaar?

-de planning rond het wegwerken van deze achterstand? Wanneer zal de achterstand volledig weggewerkt zijn en hoe plant de minister dit te realiseren als zelfs met een significante daling van het aantal asielaanvragen de achterstand nog lijkt aan te groeien?

Antwoord ontvangen op 10 juni 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Vandaag is de werkvoorraad ongeveer 11 500 dossiers. Rekening houdende met een normale werkvoorraad die 4 500 dossiers bedraagt, bedraagt de achterstand ongeveer 7 000 dossiers.

In 2010 bleef de werkvoorraad relatief constant op ongeveer 10 500 dossiers. In 2011 groeide de werkvoorraad verder aan. Eind maart 2012 bereikte deze een piek met 15 343 dossier. Met 4 500 dossiers als een normale werkvoorraad bedroeg de achterstand op het piekmoment 10 843 dossiers.

Het is echter nodig om meer gegevens te bekijken om de evolutie van de achterstand in te schatten.

Zo moet er rekening gehouden worden met het feit dat voor een gedeelte van de totale instroom van asielaanvragen ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissing neemt. Ik denk hierbij aan beslissingen op basis van de Dublin – verordening en beslissingen over onontvankelijke meervoudige asielaanvragen. DVZ heeft 1 430 dossiers overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in januari 2013. In februari 2013 bedroeg het aantal overgemaakte dossiers aan het CGVS 990 dossiers. In januari 2013 en februari 2013 nam het CGVS respectievelijk 1 401 en 1 675 beslissingen. De achterstand werd dus afgebouwd.

Sinds begin april 2012 is de totale werklast van het CGVS in sterk dalende lijn (van 15 343 asieldossiers op 1 april 2012 naar 11 495 asieldossiers op 1 januari 2013). Dit is een vermindering met 3 848 dossiers.

Aan het huidige tempo zal de achterstand in 2014 weggewerkt zijn.