Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9179

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Rijksdienst voor Pensioenen - Regularisaties - Termijn - Tempo

Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling

Chronologie

4/6/2013 Verzending vraag
18/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9179 d.d. 4 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het jaarverslag 2012 van het college van de Ombudsmannen voor Pensioenen bevat onder andere de aanbeveling (p. 51) aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) om een regularisatie binnen de maand te kunnen verzekeren. Dit advies komt er naar aanleiding van een casus, waarin een rechthebbende op een pensioen, verblijvend in Thailand, niet bij machte is om binnen de gestelde termijn een gevalideerd levensbewijs aan de RVP voor te leggen. De gevolgen daarvan zijn een stopzetting van de pensioenbetalingen. In dit geval, versterkt door een menselijke fout, wordt het achterstallige pensioen maar maanden later geregulariseerd.

Kan de geachte minister waarborgen dat in geval van laattijdig ontvangen van een levensbewijs en waar nadien blijkt dat alles wel in orde is, dat de termijn waarop dit alles door de RVP wordt geregulariseerd tot één maand wordt beperkt?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

De gerechtigde op een rust- en/of overlevingspensioen woonachtig in het buitenland ontvangt jaarlijks een formulier “levensbewijs” om in te vullen. Hij beschikt vanaf de verzenddatum over een periode van twee maanden om het levensbewijs terug te zenden aan de Rijksdienst voor Pensioenen . Deze periode moet ruim volstaan om tijdig het levensbewijs te kunnen terugzenden en de stopzetting van de betaling te vermijden.

De Rijksdienst voor Pensioenen stelt alles in het werk om ontvangen levensbewijzen binnen een redelijke termijn te controleren en, zo alles in orde is , te valideren. Indien een formulier moet worden teruggestuurd wegens onvolledig ingevuld, wordt de stopzetting van de betaling met één maand uitgesteld.

Betalingen worden normaliter hernomen binnen een periode van 21 dagen na de ontvangst van een geldig formulier levensbewijs.

Inzake het in het verslag van de Ombudsman vermelde dossier, ligt enerzijds de laattijdige ontvangst van het levensbewijs en anderzijds het feit dat meerdere diensten betrokken waren bij het hernemen en het regulariseren van de betalingen, aan de basis van de opgelopen vertraging.

De Rijksdienst heeft ondertussen zijn procedure voor het hernemen van de betalingen vereenvoudigd en geautomatiseerd , zodat stopgezette betalingen na ontvangst van het levensbewijs binnen de 21 dagen worden herstart.