Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8939

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 3 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De ondersteuning door het OCMW van bewoners van rust- of verzorgingstehuizen

OCMW
bejaarde
sociale voorzieningen
sociale bijstand

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
14/5/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3082

Vraag nr. 5-8939 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent publiceerde Zorginspectie het verslag van de inspecties in de Vlaamse Rustoorden voor bejaarden en Rust- en Verzorgingstehuizen (ROB/RVT) tussen 2009 en 2011. Uit het rapport blijkt dat 4933 bewoners van een ROB en RVT (8%) worden ondersteund door het OCMW. Wanneer een bewoner van een ROB of RVT over onvoldoende middelen beschikt, kan het OCMW namelijk tussenkomen bij het betalen van de factuur.

Het OCMW beschikt echter over het recht om de kosten van de maatschappelijke dienstverlening te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de bewoners.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Kan de staatssecretaris een overzicht geven van het aantal bewoners van ROB's en RVT's dat de voorbije vijf jaar werd ondersteund door het OCMW? Wat is de regionale spreiding ervan (in absolute en procentuele cijfers, per provincie en per gemeente)?

2) Welke evolutie is hierbij vast te stellen? Welke verklaring geeft de staatssecretaris aan deze evolutie?

3) Graag een overzicht van de gevallen waarbij een terugvordering door het OCMW werd gedaan in het kader van de burgerrechtelijke onderhoudsverplichting, alsook de regionale spreiding hiervan (cijfers per provincie en gemeente).

a) In hoeveel gevallen gebeurde dit door minnelijke schikking? Graag een overzicht per provincie en gemeente.

b) In hoeveel gevallen gebeurde dit door een procedure? Graag een overzicht per provincie en gemeente.

c) Kan de staatssecretaris een overzicht geven van het aantal onderhoudsplichtigen waarbij de terugvordering door OCMW's effectief plaatsvond?

d) Hoeveel OCMW's vorderen niet terug hoewel ze hiertoe wettelijk verplicht zijn?

e) Wat is de gemiddelde hoogte van de tussenkomst? Graag een overzicht per provincie. Welke evolutie is hierbij vast te stellen?

4) In hoeveel gevallen komt het OCMW tussen bij bewoners van een ROB of RVT dat geen OCMW-voorziening is? Graag een overzicht per provincie. Welke tendens is hierbij vast te stellen?

5) Hoeveel bewoners genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

a) Graag een overzicht per provincie.

b) Welke evolutie is hierbij vast te stellen?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

De statistische gegevens waarover mijn diensten beschikken zijn gebaseerd op de daadwerkelijke terugbetalingen door de Staat aan de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s). In de terugbetalingsprocedure die OCMW’s verplicht dienen te gebruiken moet niet worden meegedeeld of het personen betreffen die in een gespecialiseerde instelling verblijven. Bovendien moet bij een eventuele herziening of stopzetting van een beslissing in deze geautomatiseerde procedure niet worden meegedeeld waarom dit is gebeurd, noch waarom een aan de Staat terugbetaalde som bij de betrokkene of bij een onderhoudsplichtige werd teruggevorderd. De gevraagde gegevens kunnen dan ook niet aangeleverd worden.