Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8926

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

De verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus

loonpremie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale bijdrage
winstdeling voor werknemers
bijkomend voordeel
belasting van natuurlijke personen

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
3/6/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3385

Vraag nr. 5-8926 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari van dit jaar zijn een aantal maatregelen in werking getreden die betrekking hebben op de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus voor werknemers. Op deze voordelen wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07% ingevoerd ten laste van de werknemer, bovenop de patronale bijdrage van 33 %. Het jaarlijkse grensbedrag wordt verhoogd naar 3.100Ä voor 2013.

Tegelijk stellen we vast dat de fiscus naar aanleiding van een vraag van de Unie van Erkende Sociale Secretariaten verklaart dat op gebied van fiscaliteit het grensbedrag niet op 3.100Ä werd gebracht voor 2013, maar dat het fiscaal plafond van 2.488Ä wordt behouden. Dat wil zeggen dat boven dat grensbedrag de normale regels van bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn.

Het verschil in de behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus voor werknemers door de RSZ en de fiscus, nl het niet gelijkschakelen van de grensbedragen door de fiscus zorgt ervoor dat de werknemer uiteindelijk minder overhoudt van de verdiende bonus. Bovendien is dit heel verwarrend en ondoorzichtig voor de werknemers.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1. Klopt het dat er voor 2013 een afwijking zal blijven bestaan tussen de fiscale behandeling en de behandeling door de RSZ?

2. Indien deze afwijking blijft bestaan, welke communicatie voorziet de minister om deze afwijking te verduidelijken?

3. Indien deze afwijking in 2013 weggewerkt wordt, welke acties voorziet de minister om deze afwijking weg te werken en wanneer zal dit gebeuren?

4. Indien deze verschillende aanpak van de RSZ en de fiscus niet wordt gelijkgeschakeld in 2013, heeft de minister plannen om dit wel te doen voor 2014?

Antwoord ontvangen op 3 juni 2013 :

Nadat de regering beslist heeft om inzake de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus het jaarlijks vrijgestelde grensbedrag voor de toepassing van de sociale bijdrage op te trekken, komt het vrijgestelde fiscale bedrag inderdaad niet langer overeen met het maximaal vrijgestelde bedrag inzake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het voorstel om het vrijgestelde fiscale bedrag op te trekken werd besproken tijdens het begrotingsconclaaf. Maar gelet op de kostprijs ervan werd binnen de regering tot nu toe geen consensus hierover gevonden.