Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8447

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 11 maart 2013

aan de eerste minister

De werkzaamheden van de federale co÷rdinator en het overleg met de gewesten en gemeenschappen in verband met de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018

Eerste Wereldoorlog
herdenkingsplechtigheid
verhouding land-regio

Chronologie

11/3/2013 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1908

Vraag nr. 5-8447 d.d. 11 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Eerste Wereldoorlog of de 'Groote Oorlog' was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Het vond plaats van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Miljoenen militairen en burgers vonden hierbij de dood.

Honderd jaar na deze feiten zijn we er nog steeds van overtuigd dat de gebeurtenissen van '14-'18 een fundamentele invloed hebben op onze maatschappij en de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis verdienen.

Die verjaardag mag daarom in BelgiŰ niet onopgemerkt voorbij gaan. In Vlaanderen zijn al menige acties ondernomen om de 'Groote Oorlog' te herdenken. Er zijn in het kader van het Impulsfonds '100 jaar Groote Oorlog' 44 projecten geselecteerd die kunnen rekenen op een subsidie.

Ook de federale regering startte ruim een jaar geleden met de voorbereidingen van deze herdenking op federaal vlak. Op 22 februari 2010 duidde de federale regering een co÷rdinator aan voor de herdenkingen van '100 jaar Groote Oorlog'. De co÷rdinator zou ook fungeren als centraal aanspreekpunt voor dit dossier.

Ik had de eerste minister het volgende willen vragen:

1) Wat zijn de resultaten van de federale co÷rdinator na ongeveer twee jaar activiteit? Welke zijn de eventuele moeilijkheden die hij ondervindt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden?

2) Onderneemt de federale co÷rdinator ook zelf initiatieven of beperkt hij zich tot het co÷rdineren en fungeren als aanspreekpunt?

3) Werd de federale co÷rdinator betrokken bij de keuze van de Vlaamse Regering omtrent de 44 geselecteerde projecten? Zo ja, wat is hem gevraagd?

4) Hoe verloopt het overleg tussen de federale co÷rdinator en de regeringen van gewesten en gemeenschappen betreffende de herdenking van '100 jaar Groote Oorlog'? Wat zijn de resultaten van dit overleg?

5) Hoe verloopt het overleg tussen de federale co÷rdinator en de stad Brussel omtrent de rol die de Belgische hoofdstad zal spelen bij de herdenking van '100 jaar Groote Oorlog'? Wat zijn de resultaten van dit overleg?

6) Is er al overleg geweest tussen de federale co÷rdinator en Defensie hieromtrent?

7) Welke initiatieven zal de federale co÷rdinator verder ondernemen in het kader van de herdenkingen van '100 jaar Groote Oorlog'?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

1 en 2. De voorbereidende opdracht van de federale coördinator, Jan Breyne, liep ten einde op het ogenblik van de benoeming, bij koninklijk besluit van 23 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012), van Paul Breyne, gewezen gouverneur, tot Commissaris-generaal en van Jean-Arthur Régibeau, Directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tot Adjunct-commissaris-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Ik verwijs u tevens naar de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad van 4 november 2011, 23 maart 2012 en 7 december 2012 betreffende de organisatie van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, die beschikbaar zijn op de website http://www.presscenter.org.

3 en 4. De Commissaris-generaal, de Adjunct-commissaris-generaal en het Organisatiecomité werken in overleg met de vertegenwoordigers (coördinatoren) van de regeringen van de deelgebieden via een intra-Belgisch overlegplatform. Het overleg met de deelgebieden gebeurt met eerbiediging van ieders bevoegdheden en met aandacht voor een proactieve informatie-uitwisseling.

Het overlegplatform vergadert minstens eenmaal per trimester en het roterende voorzitterschap ervan wordt afwisselend waargenomen door een van de coördinatoren.

5. De verschillende beleidsniveaus, met inbegrip van de provinciale en lokale overheden, en de belanghebbende instanties zijn betrokken bij de organisatie van de drie nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling. Ze verlenen actief hun medewerking.

De beslissing van de Ministerraad van 7 december 2012 voorziet in de organisatie van een nationale herdenkingsplechtigheid in Brussel op 11 november 2018.

6. Ingevolge de beslissingen van de Ministerraad van 4 november 2011 en 23 maart 2012 is het Organisatiecomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het Ministerie van Defensie en van het Instituut voor Veteranen – NIOOO.

7. De vraag is zonder voorwerp.