Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-80

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 augustus 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Myanmar - Belgisch ontwikkelingsgeld - Smart sanctions

Birma/Myanmar
cycloon
natuurramp
noodhulp
voedselhulp
internationale sanctie

Chronologie

30/8/2010Verzending vraag
21/10/2010Antwoord

Vraag nr. 5-80 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 2 mei 2008 liet cycloon Nargis tijdens haar doortocht in Myanmar een spoor van vernieling na. Zo eiste de cycloon 100.000 levens op en werden 800.000 woningen met de grond gelijk gemaakt. De dagen en maanden daarop sprokkelde de internationale gemeenschap middelen bijeen om de wederopbouw van Myanmar te ondersteunen. Ondanks de beschikbare fondsen, bereikte de ontwikkelingshulp slechts met mondjesmaat de getroffen regio. De reden hiervan moet gezien worden in het kader van de ‘smart sanctions’ die de Europese Unie trof -en nog steeds treft- ten aanzien van de militaire junta in Naypyidaw.

Na onderzoek van het Britse House of Lords bleek immers dat heel wat fondsen die vrijgegeven werden naar aanleiding van de verwoestende doortocht van de cycloon, onder het pakket van ‘smart sanctions’ tegen Myanmar vielen. Tot op de dag van vandaag zijn nog steeds een groot deel van de beloofde fondsen bevroren. Dit terwijl de plaatselijke bevolking nog steeds lijdt aan de gevolgen van de natuurramp. Aangezien deze middelen bestemd zijn voor de meest noodlijdenden van de samenleving, kan men vragen stellen betreffende de opportuniteit van desbetreffende sancties. Brits minister van Europese aangelegenheden, Chris Bryant, reageerde op dit bericht alvast ontsteld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) De Belgische regering verklaarde zich in 2008 solidair met de bevolking van Myanmar door 650.000 euro noodhulp en 250.000 euro voedselhulp uit te trekken. Hoeveel ontwikkelingsgeld heeft België uiteindelijk vrijgemaakt voor Myanmar?

2) Welk aandeel van dit bedrag heeft tot nu toe haar eindbestemming bereikt? Indien dit niet het volledige bedrag is, hoe komt dit? Zijn de smart sanctions van de Europese Unie hiervoor verantwoordelijk, net zoals bij de Britse ontwikkelingshulp? Zo ja, wat zal de minister doen om deze middelen snel op hun bestemming te krijgen?

3) Zijn er in de afgelopen tien jaar nog gevallen bekend van Belgische ontwikkelingshulp die ten gevolge van (internationale) sancties haar eindbestemming niet heeft bereikt?

4) Hoe tracht hij te verhinderen dat in de toekomst ontwikkelingshulp geblokkeerd wordt door zogenaamde smart sanctions? Acht hij een betere coördinatie tussen het Europese en nationale beleidsniveau noodzakelijkheid om tegenstrijdigheden tussen beide beleidsniveaus te voorkomen? Zo ja, hoe tracht hij dit te bewerkstelligen?

Antwoord ontvangen op 21 oktober 2010 :

1) In totaal heeft de Belgische regering 1 241 147 euro vrijgemaakt voor de bevolking van Myanmar getroffen door de cycloon Nargis in 2008. De verdeling ziet er als volgt uit:

Budgethouder

Omschrijving

Uitvoerder

Bedrag euro

FOD Buza

Noodhulp aan de bevolking getroffen door cycloon Nargis op 2 mai 2008 in Myanmar

Croix Rouge Belgique

250 000

FOD Buza

Preventie en behandeling van ondervoede kinderen en zwangere/borstvoedinggevende vrouwen

Unicef

250 000

FOD Buza

Voedselhulp

WFP

250 000

FOD Buza

Humanitaire steun aan kwetsbare personen en kinderen getroffen door de cycloon Nargis in de Delta regio.

Handicap International

170 000

FOD Buza

Snelle humanitaire interventie B-FAST

B-FAST team

321 147
1.241 147

2) Dankzij de ontvangen subsidie, heeft B-Fast noodhulpmateriaal kunnen verzenden naar Rangoon waar het materiaal in ontvangst werd genomen door de Niet-gouvernementele organisatie (NGO) Artsen zonder grenzen-Holland die instond voor de verdeling ervan.

De twee projecten uitgevoerd door Belgische ngo’s (Croix Rouge en Handicap International) zijn succesvol uitgevoerd en het budget werd volledig opgebruikt.

We zouden de eindrapporten van beide projecten die door de organisaties van de VN (WFP en UNICEF) werden uitgevoerd, binnenkort moeten ontvangen. Deze agentschappen hebben reeds bevestigd dat de Belgische bijdrage direct ten goed kwam aan de slachtoffers van de cycloon.

3) De humanitaire hulp die door de Belgische ontwikkelingssamenwerking wordt betuigd, is niet gebonden aan eventuele sancties in zoverre de humanitaire actie door de humanitaire principes wordt begeleid met name: onpartijdigheid, neutraliteit, mensheid en onafhankelijkheid. Op het gebied van bilaterale samenwerking, kan ik u een recent voorbeeld van sancties geven die tot de opschorting van een deel van onze steun hebben geleid. Ten gevolge van het ongrondwettige referendum dat door President Tandja in augustus 2009 wordt georganiseerd, heb ik, na een Europees overleg, besloten om de institutionele ondersteuning van drie Nigerese ministeriële structuren op te schorten. Deze beperkte maatregelen van de ontwikkelingssamenwerking waren nochtans niet van invloed op de noodhulp, noch op de directe hulp aan de Nigerese bevolking en maatschappij. De overeenkomsten betreffende die institutionele ondersteuning werden sindsdien getekend na ontvangst van garanties van de macht in oefening dat de democratie zou gerespecteerd worden.

4) Het is belangrijk dat nauwgezet gewaakt wordt over de ultieme finaliteit en mogelijke neveneffecten van sancties en dat hun doelmatigheid regelmatig geëvalueerd wordt. Wanneer sancties van kracht zijn dienen deze in de aangepast fora besproken worden en door iedereen gerespecteerd te worden.