Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7857

van Inge Faes (N-VA) d.d. 21 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen

sociale uitkering
officiŽle statistiek
geografische spreiding
sociale zekerheid
aflossing
betalingstermijn
Rijksdienst voor Pensioenen
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
28/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7857 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, moeten beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen, naast de vermeldingen omschreven in artikel 14 onder meer de aanduiding van het totaal onverschuldigde bedrag vermelden, inclusief de berekeningswijze, alsook de mogelijk voor de instelling van sociale zekerheid om van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de te volgen procedure hiervoor, en tot slot de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te leggen.

Om inzicht te verwerven in de hoegrootheid van betaalde onverschuldigde betalingen, kreeg ik graag voor het jaar 2012 per gewest, openbare instelling van de sociale zekerheid en meewerkende instelling van sociale zekerheid een overzicht van:

1) Het totaal aantal beslissingen tot terugvordering ten aanzien van sociaal verzekerden;

2) Het totaal aantal verzekerden ten aanzien van wie een terugvordering werd ingesteld;

3) Het totaal bedrag van de ingestelde terugvordering;

4) Het aantal beslissingen tot terugvordering dat betwist werd;

5) Het aantal gevallen waarin door de administratie aan de sociaal verzekerde een afbetalingsovereenkomst werd toegestaan;

6) Het aantal gevallen waarin de rechter - na bevestiging in rechte van de beslissing van de administratie - afbetalingstermijnen toestond aan de verzekerde.

Antwoord ontvangen op 28 januari 2013 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan tot de bevoegdheid behoort van mijn collega, mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.