Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7442

van Caroline Désir (PS) d.d. 28 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (Betogingen)

recht tot betogen
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gemeentepolitie
politie
rondschrijven

Chronologie

28/11/2012 Verzending vraag
20/3/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2425

Vraag nr. 5-7442 d.d. 28 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De incidenten die zich hebben voorgedaan bij het politieoptreden van 17 juni 2012 in het metrostation Troon hebben de voorbije dagen onbegrip en verontwaardiging teweeggebracht. Het politieoptreden was gericht op tegenbetogers die wilden protesteren tegen de betoging “tegen het islamistische fascisme”, georganiseerd door de Parti populaire, waarbij de militanten van de extreemrechtse beweging “Nation” zich snel aansloten. Het politieoptreden, dat sommige getuigen omschreven als brutaal en gratuit ten aanzien van de tegen betogers heeft aanleiding gegeven tot een onderzoek door het Comité P.

De vrijheid van vereniging en de vrijheid tot vreedzaam betogen zijn in ons land fundamentele rechten die de politie moet garanderen door het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. Dat concept impliceert dat die politietaak op een gelijkvormige en geïntegreerde manier moet worden uitgeoefend, met respect voor de principes van een gemeenschapsgerichte politie voor alle burgers, en met zo weinig mogelijk geweldsescalatie of gebruik van dwang en geweld.

In die zin heeft het Comité P de voorbije jaren aanbevelingen geformuleerd die bij de voorbereiding, het beheer en de evaluatie van betogingen en tegenbetogingen de nadruk leggen op de noodzaak van een politieoptreden vanuit een regulerend oogpunt, maar dat niettemin gebaseerd is op een vertrouwensrelatie met de burger. In die zin beveelt het Comité P sinds een tiental jaar aan dat het concept “genegotieerd beheer van de publieke ruimte” verder wordt ontwikkeld.

De publicatie van de ministeriële omzendbrief CP 4 (BS 14/06/2011) op 11 mei 2009 gaat in die richting.

Een evaluatie van die omzendbrief is vandaag, in het licht van de recente incidenten, nodig. Het biedt de mogelijkheid een stand van zaken op te maken over de toepassing en het respect van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte in de praktijk. Kan de minister ons zeggen hoe het daar mee staat?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2013 :

De omzendbrief CP 4 bepaalt de algemene beginselen van het "genegocieerd beheer van de openbare ruimte". Dit zijn beginselen die volledig voldoen aan de gevoeligheid en nuances die heden moeten worden in aanmerking genomen in het raam van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie. 

Ik heb aan de leden van de redactiegroep van de CP 4, onder het voorzitterschap van een lid van mijn kabinet, gevraagd om een tekst op te stellen, met de bedoeling de omzendbrief van 1987 over de handhaving van de openbare orde te actualiseren en tegelijkertijd de algemene beginselen van de nieuwe omzendbrief CP 4 te operationaliseren.

Een eerste tekstontwerp zal worden verwezenlijkt tegen begin 2013. Dit ontwerp wordt zal vervolgens moeten worden verrijkt in samenwerking met de externe partners van de politie.