Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7436

van Inge Faes (N-VA) d.d. 28 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen

pensioenregeling
bestuursmaatregel
Rijksdienst voor Pensioenen
Pensioendienst voor de overheidssector
sociale uitkering

Chronologie

28/11/2012 Verzending vraag
22/1/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2229

Vraag nr. 5-7436 d.d. 28 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via een schriftelijke vraag (5-5760) vroeg ik u cijfers betreffende het intrekken van administratieve beslissingen, zoals vermeld in artikel 18 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde. Dit voor de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen.

Spijtig genoeg stelde u in uw antwoord dat er geen cijfers voorhanden zijn wat het intrekken van beslissingen door de instellingen onder uw bevoegdheid betreft. Deze cijfers zouden echter kunnen dienen als indicator voor het meten van de kwaliteit van de werking van de administratie en de performantie van de dienstverlening aan de klant. Het lijkt mij dan ook nuttig deze cijfers in de toekomst wel te verzamelen, gaat u initiatieven nemen in deze richting?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2013 :

In antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid het volgende antwoorden.

Zoals reeds vermeld in mijn antwoord op de parlementaire vraag nr. 5-5760, behoren de beslissingen in toepassing van artikel 18 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde tot de dagelijkse afhandeling en het beheer van de pensioendossiers.

Gezien dergelijke beslissingen in elke fase van de levenscyclus van een pensioendossier kunnen voorkomen, vereist dit een permanente monitoring van alle beslissingsmomenten. Om dit mogelijk te maken zou het beheer van de pensioendossiers volledig geautomatiseerd moeten worden.

De PDOS levert een grote inspanning om dit doel te bereiken via de invoering van een elektronische pensioenaanvraag, een automatische invoer van elektronische loopbaangegevens in de pensioentoekenning en -berekening, een CRM-systeem gebaseerd op workflows en, als laatste fase, een geautomatiseerd betalings- en beheersysteem. Al deze activiteiten zijn onderworpen aan regels van interne controle.

De PDOS zal dan ook niet nalaten om een permanente monitoring in te voeren om de performantie van de werking van de administratie te verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant te verbeteren.

Zowel de Rijksdienst voor de Pensioenen (RVP), alsook de Pensioendienst voor de overheidssector beschikken vandaag over goede meet-en rapporteringsinstrumenten, waarbij een hele reeks indicatoren over de kwaliteit van de geboden dienstverlening opgevolgd worden. Het klopt dat de herzieningen in de zin van artikel 18 van de wet van 11 april van 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde hierin niet specifiek gemeten wordt.

In samenwerking met de administraties, streef ik echter naar een continue verbetering van de dienstverlening aan de burger en de kwaliteitsopvolging.

Wat de RVP betreft, bekijk ik momenteel in de onderhandeling van de nieuwe bestuursovereenkomst hoe de kwaliteitsopvolging verder kan verbeterd worden. Het verfijnen van het pallet aan relevante meetindicatoren maakt daar deel van uit. Uw suggestie ter zake wordt meegenomen.