Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-735

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Krijgsmacht - Personeel - Taalaanhorigheid

krijgsmacht
taalgebruik
officiŽle statistiek
militair personeel

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
2/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-735 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de krijgsmacht.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid en voor elk van de componenten (landcomponent, luchtcomponent, marinecomponent, medische component, muzikanten en niet over deze componenten verdeelde personeelsleden):

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 2 maart 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

  1. Het begrip “Component” dat gebruikt wordt door het geachte lid is gebonden aan de organisatie en mag niet worden verward met dit van “Macht” dat gebruikt wordt in het personeelsbeheer. De militairen maken deel uit van één van de drie Machten, de Medische Dienst, zijn muzikanten of dienen als leerling hun macht nog te kiezen (niet verdeeld). Daarentegen kunnen zich, tussen het personeel van elke component, militairen bevinden die tot de verschillende machten of tot het burgerpersoneel behoren.

  1. De begrippen statutair of contractueel personeel worden enkel voor het burgerpersoneel gebruikt. Dit personeel wordt hernomen in PData. Dit is evenzeer het geval voor het burgerpersoneel dat deel uitmaakt van de parastatalen en de wetenschappelijke instelling die onder de bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging vallen.

  2. Het antwoord op de gestelde vragen wordt hernomen in de tabellen in bijlage, die, voor het departement alsook voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis evenals de drie parastatalen, per taalrol en per niveau, het aantal leden in voltijdse effectieven hernemen.

  3. De tabel betreffende het militair personeel voorziet ook een weergave per macht.


EFFECTIFS DE LA DEFENSE

EFFECTIEVEN VAN LANDSVERDEDING

MEMBRES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT

PERSONEELSLEDEN VAN HET DEPARTEMENT

Membres du personnel en « équivalents temps plein », à la date du 1er juillet 2010

Personeelsleden in “voltijdse effectieven”, op datum van 1 Juli 2010Force/Macht

NL

FR

DE

Tota(a)l

Militaires/Militairen

Force terrestre/Landmacht

11 329

10 388


21 717


Force aérienne/Luchtmacht

5 001

3 437


8 438


Marine

1 419

607


2 026


Service medical/Medische dienst

900

824


1 724


Musiciens/Muzikanten

121

79


200


Non réparti/Niet verdeeld

142

127


269

Civils/Burgers


1065

1 022

1

2 088

TOTAL/TOTAAL


19 977

16 484

1

36 462

Nombre de personnel civil statutaire et contractuel, par niveau à la date du 1er juillet 2010

Aantal statutair en contractueel burgerpersoneel, per niveau op datum van 1 Juli 2010


Niveau

NL

FR

DE

Tota(a)l

Statutaires/Statutairen

A

223

180

 

403


B

143

107

 

250


C

299

214

 

513


D

318

354

 

672

Tota(a)l


993

855


1 838

Contractuels/Contractuelen

A

42

54

1

97


B

17

18

 

35


C

37

19

 

56


D

113

152

 

265

Tota(a)l


209

243

1

453

MEMBRES DU PERSONNEL DU MUSEE ROYAL DE L’ARMEE ET D’HISTOIRE MILITAIRE,

AU 1ER JUILLET 2010

PERSONEELSLEDEN VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS OP 01 JULI 2010


Niveau

NL

FR

DE

Tota(a)l

Statutaires/Statutairen

A

6

8

 

14


B

3

3

 

6


C

2

4

 

6


D

3

3

 

6

Tota(a)l


14

18


32

Contractuels/Contractuelen

A

5

5


10


B

/

/

 

/


C

/

/

 

/


D

7

9

 

16

Tota(a)l


12

14


26

MEMBRES DU PERSONNEL DE L’OFFICE CENTRAL D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE,

AU 1ER JUILLET 2010

PERSONEELSLEDEN VAN DE CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE ACTIE,

OP 01 JULI 2010


Niveau

NL

FR

DE

Tota(a)l

Statutaires/Statutairen

A

11

12

 

23


B

25

25

 

50


C

27

17

 

44


D

23

17

 

40

Tota(a)l


86

71


157

Contractuels/Contractuelen

A

1

0


1


B

6

7

 

13


C

45

42

 

87


D

20

18

 

38

Tota(a)l


72

67


139

MEMBRES DU PERSONNEL DE L’INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL AU 1ER JUILLET 2010

PERSONEELSLEDEN VAN HET NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT OP 1 JULI 2010


Niveau

NL

FR

DE

Tota(a)l

Statutaires/Statutairen

A

19

26

 

45


B

43

43

 

86


C

22

14

 

36


D

17

12

 

29

Tota(a)l


101

95


196

Contractuels/Contractuelen

A

5

3


8


B

6

9

 

16


C

3

11

 

14


D

4

14

 

18

Tota(a)l


18

37


55

MEMBRES DU PERSONNEL DE L’INSTITUT DES VETERANS - INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES DE GUERRE, ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE AU 1ER JUILLET 2010

PERSONEELSLEDEN VAN HET INTITUUT VOOR VETERANEN - NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSINVALIDEN, OUD-STRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS OP 1 JULI 2010


Niveau

NL

FR

DE

Tota(a)l


A

11

7

 

18


B

15

9

 

24


C

48

29

 

77


D

20

11

 

31

Tota(a)l


94

56


150 *

* dont 62 contractuels et 88 statutaires/waarvan 62 contractuelen en 88 statutairen